Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Bericht van de Voorzitter

Ondanks de verslechterende marktomstandigheden is 2015 een goed jaar geworden. Opnieuw een zeer druk jaar met vele hoogtepunten, dat ook in financiële termen tevredenstellend is afgesloten met een omzet van EUR 3,2 miljard en een nettowinst van EUR 440 miljoen

Lees verder

Bedrijfsprofiel

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) is toonaangevend expert op het gebied van baggeren en maritieme dienstverlening en creëert nieuwe horizons voor al zijn stakeholders.

Lees verder

Activiteiten

Boskalis staat bekend om zijn innovatieve benadering en specialistische kennis van milieuvriendelijke technieken.

Lees verder

Strategie

Boskalis is wereldwijd actief en een leidende onderneming op het gebied van baggeren, offshore energie en maritieme dienstverlening.

Lees verder

Marktontwikkelingen

De lange termijn megatrends, waarop het bedrijfsmodel en het Corporate Business Plan van Boskalis zijn gebaseerd, blijven onverminderd geldig. Dit betreft de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart.

Lees verder

Strategisch kader

Gelet op de gewijzigde marktomstandigheden hebben wij de strategische koers voor de komende periode verlegd van groei (Expand) naar versterken (Strengthen) en het benutten van de kansen die de huidige markten bieden.

Lees verder

Focus

Met onze kernactiviteiten richten wij ons op (deel)markten waar onze kansen het grootst zijn, waarbij wij onze diensten zowel in samenhang als enkelvoudig aanbieden.

Lees verder

Strengthen & Rationalize

De pijler Strengthen & Rationalize heeft betrekking op alle divisies.

Lees verder

Aandeelhoudersinformatie

Wij hechten er belang aan dat de waarde van ons aandeel onze prestaties en de ontwikkeling in onze markten voldoende reflecteert.

Lees verder

Uitbreiding Suezkanaal: logistieke en organisatorische krachttoer

Nooit eerder werd op een baggerproject zoveel materieel ingezet als bij de uitbreiding van het Suezkanaal. Nog nooit was de tijdsdruk zo groot, en nimmer werden op een project zulke hoge productievolumes behaald.

Lees verder

Verslag over 2015

De Raad van Commissarissen wil alle werknemers en de Raad van Bestuur van Boskalis bedanken voor de enorme inzet die zij in 2015 hebben getoond. De Raad complimenteert hen met de behaalde goede resultaten.

Lees verder

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestond in het begin van het verslagjaar 2015 uit vier leden.

Lees verder

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestond in 2015 uit zes leden. Op 12 mei 2015 is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Kramer teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Lees verder

Werkzaamheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vijf maal regulier vergaderd met de Raad van Bestuur van de onderneming en tweemaal ingelast en telefonisch. Het aanwezigheidspercentage van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is 100 procent.

Lees verder

Kerncommissies

De Raad van Commissarissen heeft drie kerncommissies, te weten de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- en Benoemingscommissie.

Lees verder

Auditcommissies

De Auditcommissie bestond aan het begin van het verslagjaar uit drie leden: de heer Niggebrugge (voorzitter), de heer Van Wiechen en de heer Hessels. Op 19 augustus 2015 is de heer Hessels teruggetreden als lid van de Auditcommissie.

Lees verder

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden met de heer Van Woudenberg als voorzitter. De heer Kramer heeft tot 12 mei 2015 gefungeerd als lid van de Remuneratiecommissie.

Lees verder

Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie-­ en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden met de heer Hessels als voorzitter. De heer Van Woudenberg heeft tot 19 augustus 2015 als lid van deze commissie gefungeerd.

Lees verder

Nederlandse Corporate Governance Code

Sinds de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) in 2004 worden tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen de in de Code verwoorde beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best pratice-­bepalingen

Lees verder

DolWin2 project: toonbeeld van synergie

Coördinatie van de installatiewerkzaamheden van het grootste offshore transformator-platform ter wereld, steenstorten, transporten door Dockwise en Fairmount, surveydiensten, verankering, ballasten: onder regie van de Offshore Energy divisie hebben diverse bedrijfsonderdelen een onmiskenbaar ‘Boskalis-stempel’ gezet op de installatie van het platform DolWin Beta voor de Duitse kust

Lees verder

Financiële gang van zaken

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over 2015 een nettowinst behaald van EUR 440 miljoen (2014: EUR 490 miljoen).

Lees verder

Operationele en financiële ontwikkelingen

Boskalis heeft in de loop van 2015 zijn belang in Fugro N.V. uitgebreid van 19,9% per ultimo 2014 tot 28,6% ultimo 2015.

Lees verder

Dredging & Inland Infra

Aanleg, onderhoud en verdiepen van havens en vaarwegen, landaanwinning, kust- en rivieroeverbescherming, rotsfragmentatie onder water en het delven van grondstoffen gebruikmakend van baggertechnieken.

Lees verder

Offshore Energy

Offshore bagger- en steenstortwerken, zwaar transport, hijswerk en installatie, duik- en ROV-diensten ten behoeve van de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en ontmanteling van olie- en LNG-import/exportfaciliteiten, offshore platforms, pijpleidingen en

Lees verder

Towage & Salvage

Towage: sleepdiensten en af- en ontmeren van zeeschepen in havens en bij offshore terminals, beheer en onderhoud boven en onder de waterlijn van onshore en offshore olie- en gasterminals en aanverwante maritieme en managementdiensten.

Lees verder

Holding en Eliminaties

Niet-toegewezen activiteiten hoofdkantoor.

Lees verder

Overige financiële informatie

In 2015 bedraagt het totaal aan afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen EUR 321,9 miljoen. Exclusief de impairmentlast op Fugro bedroeg deze EUR 293,1 miljoen (2014: EUR 293,5 miljoen).

Lees verder

Overige ontwikkelingen

Medio december 2014 is een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met KOTUG International B.V. (KOTUG) om de Europese havensleepdiensten gezamenlijk voort te zetten in een 50/50 joint venture.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is voor Boskalis een license to operate en heeft de hoogste prioriteit in een omgeving en met werkzaamheden die een relatief hoog risicoprofiel hebben.

Lees verder

Kwaliteitsmanagement

Gedurende 2015 is door een integraal managementteam met vertegenwoordigers uit de divisies gewerkt aan een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem.

Lees verder

Personeel en Organisatie

De interne verhuizing als gevolg van de nieuwe divisiestructuur is in 2015 afgerond.

Lees verder

Vlootontwikkelingen

Met de implementatie van de divisiestructuur begin 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Dredging en Offshore vloot ondergebracht in de respectievelijke divisies.

Lees verder

Onderzoek en ontwikkeling

Blijven innoveren is cruciaal voor de toekomst van Boskalis.

Lees verder

ICT

In 2015 heeft de ontwikkeling van het nieuwe ERP­-systeem voor Boskalis goede vorderingen gemaakt, nadat in 2014 de processen van de verschillende bedrijfsonderdelen in kaart zijn gebracht.

Lees verder

Corporate Social Responsibility

We leggen in ons CSR-verslag verantwoording af over onze niet ­financiële prestaties, die materieel en relevant zijn, voortvloeiend uit onze strategie en kernactiviteiten.

Lees verder

Strategie en Business Drivers

Boskalis richt zich met zijn strategie op de kansen en uitdagingen waar de onderneming zich voor gesteld ziet. Die strategie is gebaseerd op twee pijlers: Focus en Strengthen & Rationalize.

Lees verder

Strategische en marktrisicos’s

De markten van Boskalis zijn heterogeen en ontwikkelen zich vaak verschillend.

Lees verder

Operationele risico’s

De operationele risico’s van Boskalis zijn divers van aard, met name omdat de groep binnen de drie divisies verschillende typen activiteiten uitvoert, verspreid over de gehele wereld.

Lees verder

Financiële risico’s

Bij het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten loopt Boskalis verschillende soorten niet­operationele, financiële risico’s. In dit gedeelte worden de belangrijkste daarvan beschreven.

Lees verder