Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Politieke en kredietrisico’s

Hiertoe behoren risico’s met betrekking tot onrust of ontwrichting als gevolg van politieke ontwikkelingen en geweld, alsmede wanbetaling door opdrachtgevers.

Lees verder

Liquiditeits- en financieringsrisico’s

Zoals gebruikelijk voor een contractor, staan ook bij Boskalis grote bedragen uit in de vorm van garanties van banken en verzekerings­maatschappijen, voornamelijk ten gunste van opdrachtgevers.

Lees verder

Valutarisico’s

De functionele valuta van Boskalis is de euro.

Lees verder

Belastingrisico’s

Door de (steeds veranderende) mix van project- en operationele resultaten in een veelheid van landen en entiteiten, worden diverse soorten belastingen, zoals winstbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en importheffingen, vastgesteld en vervolgens

Lees verder

Renterisico’s

Wij hebben ons risico op renteschommelingen beperkt door vaste rentetarieven overeen te komen voor het grootste deel van onze langlopende verplichtingen, hoofdzakelijk door het gebruikmaken van renteswaparrangementen.

Lees verder

Brandstofprijzenrisico’s

Voor een substantieel deel van zijn activiteiten loopt Boskalis een risico als gevolg van veranderingen van brandstofprijzen. Brandstofkosten worden op verschillende manieren afgedekt.

Lees verder

Derivaten

Financiële derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het afdekken van onderliggende valuta-­, brandstofkosten-­ of andere risico’s, indien er sprake is van een onderliggende fysieke transactie.

Lees verder

Overige risico’s

Als internationale maritieme dienstverlener is Boskalis actief in tal van landen, waarbij sprake is van een grote hoeveelheid aan en verscheidenheid van wet-­ en regelgeving.

Lees verder

Intern risicobeheer- en controlesystemen

De interne risicobeheer-­ en controlesystemen van Boskalis zijn gebaseerd op de principes van een effectieve beheersing op verschillende niveaus in de organisatie en worden toegesneden op de dagelijkse werkomgeving waarin de onderneming wereldwijd

Lees verder

Risico’s ten aanzien van de financiële verslaglegging

De financiële rapportage van Boskalis is opgezet binnen een strak kader van budgettering, verslaggeving en prognoses. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rapportages voor intern en extern gebruik.

Lees verder

Evaluatie risicomanagement en interne beheersystemen

Om de snelle groei die Boskalis de laatste jaren heeft doorgemaakt te faciliteren zijn belangrijke organisatorische aanpassingen doorgevoerd, waaronder de inrichting van een divisiestructuur.

Lees verder

Corporate Governance

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn samen verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van onze stakeholders.

Lees verder

Vooruitzichten

Het algemene marktbeeld zal voor de komende periode in het teken staan van lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Bij Dredging & Inland Infra ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico’s.

Lees verder

Innovatieve wrakopruiming Baltic Ace

Met het verwijderen van 456.000 liter zware olie voltooide SMIT Salvage in 2014 de eerste fase van de berging van het autotransportschip Baltic Ace. In 2015 volgde fase 2, de wrak-opruiming en de gecontroleerde ontmanteling van het wrak en de lading.

Lees verder

Marker wadden: baanbrekend ecologisch ontwerp voor natuurherstel

In maart 2016 start Boskalis met fase 1 van de aanleg van één van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa: de Marker Wadden.

Lees verder

Stichting Continuïteit KBW

De Stichting Continuïteit KBW heeft ter uitvoering van het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 9 mei 2001 het recht verkregen tot het nemen van cumulatief beschermingspreferente aandelen in Koninklijke Boskalis Westminster

Lees verder

Leden van de Raad van Commissarissen

datum van eerste benoeming 17 augustus 2011, lopende termijn tot AVA 2019

Lees verder

Leden van de Raad van Bestuur

voorzitter Raad van Bestuur sinds 2006

Lees verder

Mededelingen in het kader van besluit artikel 10 EU overname richtlijn

Op grond van het Besluit artikel 10 EU overnamerichtlijn dienen vennootschappen, waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, in hun jaarverslagen informatie te verschaffen over onder meer de kapitaalstructuur van de

Lees verder

Begrippenlijst

Aangenomen werk Contractuele waarde van verworven opdrachten.

Lees verder

Financiële informatie over 2015

De cijfers voor de twaalf maanden tot en met 31 december 2015 vermeld in deze HTML-versie van de Verkorte Financiële Informatie over 2015 zijn afgeleid van de Jaarrekening 2015.

Lees verder

Voorwoord van de CEO

2015 was voor Boskalis een druk jaar, zowel in operationeel opzicht als op CSR-gebied. Het afgelopen jaar hebben we wederom hard gewerkt aan het verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties en hebben op diverse vlakken progressie geboekt.

Lees verder

Ons bedrijfsmodel samengevat

Boskalis is wereldwijd een toonaangevende dienstverlener en expert op het gebied van baggeren en maritieme diensten en creëert een nieuwe horizon voor al zijn stakeholders.

Lees verder

Onze waardeketen

In onze waardeketen laten we ons leiden door onze Gedragscode die gebaseerd is op internationale richtlijnen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Lees verder

Materialiteit

De belangrijkste strategische doelstelling van Boskalis is het creëren van duurzame winstgevendheid op lange termijn. Onze onderneming is de afgelopen jaren sterk gegroeid zowel organisch als door overnames.

Lees verder

Doelstellingen en resultaten

We hebben per materieel thema doelstellingen geformuleerd. Onderstaand overzicht geeft de doelstellingen weer en welke resultaten in 2015 zijn behaald. In de betreffende hoofdstukken in dit verslag worden ze nader toegelicht.

Lees verder

3D-geprinte riffen

In het Larvotto onderwater reservaat in Monaco worden door Boskalis in 2016 zes kunstmatige rifmodules geïnstalleerd.

Lees verder

Inleiding

De activiteiten gerelateerd aan het starten, uitvoeren en beëindigen van projecten kunnen invloed hebben op lokale gemeenschappen en het milieu.

Lees verder

Invloed van onze activiteiten

Het monitoren van potentieel positieve en negatieve gevolgen van projecten op lokale gemeenschappen en het milieu stelt ons in staat kansen en risico’s te identificeren en daarop adequaat te handelen.

Lees verder

Sociaal-economische effecten

Met onze activiteiten faciliteren we verdere welvaartsontwikkeling van lokale gemeenschappen en bieden we innovatieve, veilige en duurzame oplossingen, ook in afgelegen en kwetsbare gebieden, ten aanzien van:

Lees verder

Maatschappelijke investeringsprogramma’s

Boskalis heeft een traditie in het steunen van wetenschappelijk onderzoek dat van (potentieel) belang is voor onze sector.

Lees verder