Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Marktontwikkelingen

Megatrends

De lange termijn megatrends, waarop het bedrijfsmodel en het Corporate Business Plan van Boskalis zijn gebaseerd, blijven onverminderd geldig. Dit betreft de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart. Deze combinatie vormt een stuwende kracht achter een trendmatig groeiende wereldhandel en de toenemende vraag naar grondstoffen en energie. Bovendien blijven er wereldwijd kansen voor Boskalis die voortkomen uit de opwarming van de aarde, zoals kust­- en oever­bescherming en de behoefte aan het creëren van nieuw land. Boskalis is zich terdege bewust van het feit dat het tijdstip waarop en het momentum waarmee deze trends en kansen zich vertalen in projecten per regio sterk verschillen. In een aantal van de regio’s en markten waarin Boskalis actief is, ontwikkelen deze trends zich minder gunstig en zijn de vooruitzichten voor zowel de korte als middellange termijn onzeker.

Massive supply overhang

De afgelopen 18 maanden is de olieprijs met zo’n 75% gedaald van boven de USD 115 per vat tot onder de USD 30 per vat begin 2016. Ook de prijzen van een groot aantal grondstoffen, zoals ijzer, koper en nikkel zijn met zo’n 50% fors omlaag gegaan (zie het onderstaande figuur). De oorzaak daarvoor wordt wel aangeduid als de massive supply overhang. Dit is een gevolg van het feit dat spelers in deze markten vaak fors hebben geïnvesteerd op de top van de markt (tot medio 2014), toen er veel vraag was naar olie en grondstoffen en de prijzen hoog waren. Hierdoor is het aanbod in 2015 sterk toegenomen. Tegelijkertijd nam de vraag substantieel af doordat onder meer de economie van China zich op een veel lager groeipad begaf. De wereldeconomie moet zich aan de nieuwe realiteit aanpassen. De olie-­ en gasindustrie heeft inmiddels veel investeringen teruggeschroefd of getemporiseerd. Daar komt voor de olie­ en gasindustrie bij dat de internationale sancties ten aanzien van Iran (grotendeels) zijn opgeheven, waarmee nog meer aanbod op de markt komt. Het hoge aanbod tegen inmiddels zeer lage olieprijzen levert veel landen, die afhankelijk zijn van olieproductie, begrotings­problemen op, waardoor er vaak nog meer olie op de markt wordt gebracht. Deze vicieuze cirkel, waar de OPEC voorheen een grote rol speelde, dient te worden doorbroken om de wereldwijde vraag en aanbod meer in balans te brengen.

Deze massive supply overhang heeft eveneens tot gevolg gehad dat veel landen de afgelopen jaren hun haveninfrastructuur flink hebben uitgebreid om aan de voorziene toename van de logistieke stromen te voldoen. Veel van deze exporthavens hebben daarmee voldoende capaciteit om aan een eventuele stijgende vraag naar grondstoffen in de nabije toekomst te voldoen terwijl de groeiverwachtingen laag zijn. Voorts heeft vertraging van de wereldhandel ook gevolgen voor de hoeveelheid zeevracht in het algemeen en daarmee de vraag naar havengerelateerde diensten en de noodzaak havens uit te breiden.

Onvoorspelbare ontwikkelingen

Het hiervoor geschetste marktbeeld maakt dat de ontwikkelingen op de korte termijn minder voorspelbaar zijn. Dit vertaalt zich in terughoudendheid ten aanzien van investeringen in nieuwe grootschalige havens en offshore-­gerelateerde projecten. Desondanks blijven de mondiale megatrends die ten grondslag liggen aan onze strategie van kracht. Door de groeiende wereldbevolking blijft er een structurele vraag naar onze landaanwinning-­ en infra-activiteiten. Klimaatverandering noopt overheden in diverse werelddelen hun bevolking te beschermen tegen overstromingen en de stijgende zeewaterspiegel. Hierdoor zal de vraag naar samenhangende en duurzame oplossingen voor complete maritieme infrastructuren toenemen. Voorts is een van de positieve ontwikkelingen van de extreem lage olieprijs voor Boskalis dat veel oude olie­- en gasplatforms nu definitief buiten bedrijf worden gesteld en ontmanteld (decommissioning).

Gunstig voor Boskalis blijven ook de volgende onderliggende trends: (i) de vraag naar grotere en diepere havens en bijbehorende infrastructuur voor grotere en dieper stekende (zee­-)schepen, ondanks de thans verwachte tragere groei in zeevracht, (ii) de vraag naar energie en de daarmee gepaard gaande toename van de offshore exploratie en productie, ook in kwetsbare gebieden, waardoor de noodzaak voor duurzame oplossingen toeneemt, (iii) de toegenomen aandacht voor het klimaat mede door het Verdrag van Parijs (COP21) met als kansen meer offshore windmolenparkprojecten en mogelijk meer vraag naar kust- en oeververdedigingsprojecten.

Met zijn activiteiten en dienstverlening (zie het onderstaande figuur) blijft Boskalis zich concentreren op markten die op langere termijn structurele groei tonen. De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Dredging

  • Offshore Energy

De belangrijkste marktsegmenten zijn:

  • Energie (olie, gas, wind en decommissioning)

  • Havens

  • Klimaatverandering­-gerelateerd (kust-­ en oeververdediging)

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag