Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Strengthen & Rationalize

De pijler Strengthen & Rationalize heeft betrekking op alle divisies.

Dredging & Inland Infra

Het segment Dredging & Inland Infra richt zich op structureel groeiende marktsegmenten. Boskalis heeft in de wereldwijde baggermarkt een zeer sterke aanwezigheid met een moderne en veelzijdige vloot. De verwachtingen voor de komende paar jaar zijn door de vigerende marktomstandigheden gematigd. Daarenboven is het groeipotentieel beperkt door het hoge marktaandeel in een sterk geconsolideerde baggermarkt. Met relatief beperkte (vervangings)investeringen kan Boskalis zijn marktpositie behouden.

Resultaten:
Begin 2015 is een sleephopperzuiger met een capaciteit van 4.500 m³ in de vaart genomen en is gedurende het jaar volop gebouwd aan de megacutter en een nieuwe jumbo backhoe dredger. Daarnaast zijn begin 2015 de wegonderhoudsactiviteiten van De Jong verkocht en is begin 2016 de overname van de Duitse concurrent STRABAG Wasserbau aangekondigd. De overname van STRABAG Wasserbau is typerend voor het soort materieel gedreven acquisities waar Boskalis in de huidige markt naar kijkt. Als gevolg van de STRABAG Wasserbau acquisitie versterken wij onze positie op de Duitse markt en wordt tevens invulling gegeven aan vlootvernieuwing met hoogwaardig bestaand materieel uit de markt.

In het licht van de marktvooruitzichten en de overname van STRABAG Wasserbau zal een rationalisatiestudie worden uitgewerkt. Ten gevolge van dit programma is de verwachting dat een aantal baggervaartuigen, waaronder oudere sleephopper­zuigers, snijkopzuigers en backhoe dredgers, uit de vaart genomen zal worden

Offshore Energy

Boskalis is zeer goed in staat klanten in de offshore energiesector onder steeds complexere omstandigheden wereldwijd te bedienen. In een uitdagende markt ontwikkelt Boskalis zich met name op het gebied van transport, logistiek & installatie en decommissioning.

Transport

Boskalis heeft een sterke positie in zwaar maritiem transport, voor onder meer extreem zware offshore platformen en FPSO’s Het is onze ambitie om deze marktpositie te behouden en waar mogelijk selectief te versterken.

Resultaten:
Begin 2015 is het halfafzinkbare zwaar transportschip White Marlin, met een laadvermogen van 72.000 ton, in de vaart genomen. In 2015 heeft Boskalis een vlootrationalisatiestap doorgevoerd met de verkoop van zes werkschepen. Deze zogenoemde B-­boten zijn inclusief bijbehorende bemanning aan een lokale marktspeler overgedragen.

Logistical Management

Bij de aanleg van grootschalige complexen op afgelegen onshore locaties is Boskalis in staat een vooraanstaande rol te spelen. Op het gebied van het verschepen en installeren van bijvoorbeeld prefab modules ten behoeve van de productie van vloeibaar aardgas bestaat een behoefte aan logistieke dienstverlening. In deze sector benut Boskalis de mogelijkheden door zijn brede kennis van projectmanagement te combineren met eigen specialistisch transportmaterieel.

Resultaten:
In 2015 hebben we op het gebied van Logistical Management ons track record versterkt en goede resultaten geboekt. Modulair bouwen is voor projecten in afgelegen gebieden zeer aantrekkelijk en Boskalis is hiervoor goed gepositioneerd met het oog op de toekomst. In Australië is afgelopen jaar wederom zeer veel werk verzet met het afleveren van LNG-modules voor zowel het Ichthys ­project als het omvangrijke Wheatstone project. Beide projecten lopen nog door tot ver in 2016.

Transport & Installatie

In de T&I markt liggen voor Boskalis nog altijd interessante kansen om zijn engineering kennis, ervaring met risicomanagement en zijn brede vloot in te zetten.

Resultaten:
Ons T&I track record is in 2015 succesvol uitgebreid. Boskalis heeft voor het transport en de installatie van het DolWin Beta platform, de grootste offshore transformator ter wereld een zeer breed spectrum aan diensten ingezet (zie het artikel DolWin2 voor details over dit project). Daarnaast zijn het afgelopen jaar belangrijke offshore windprojecten aangenomen met een verantwoordelijkheid voor de inkoop, fabricage, transport, installatie en erosiebescherming van de windmolenfunderingen. Om onze T&I positie te versterken is in 2015 geïnvesteerd in de Giant 7. Dit constructieschip met accommodatie en een kraan met 600 ton hijsvermogen zal in 2016 worden ingezet op het Wikinger offshore windparkproject. Begin 2015 is de drijvende bok Asian Hercules III, met een hefvermogen van 5.000 ton, opgeleverd.

Daarnaast blijven wij selectief kijken naar mogelijkheden om onze installatiepropositie te versterken. Wij verwachten dat zich in de huidige turbulente markt naast bedreigingen ook kansen zullen voordoen, zowel voor wat betreft de acquisitie van interessante schepen als bedrijven. Dergelijke kansen zullen we met de nodige voorzichtigheid wegen.

In het licht van de marktvooruitzichten zal kritisch gekeken worden naar de samenstelling van de vloot ende bijbehorende personele bezetting. Met de huidige inzichten is de verwachting dat enkele oudere veelal minder competitieve schepen aan de onderkant van de S­-curve uit de vaart genomen zullen worden.

Towage & Salvage

Sinds enkele jaren ligt bij Harbour Towage de nadruk op het verder ontwikkelen en uitbouwen van regionale partnerships. Tevens is de aandacht gericht op een efficiënte kosten-­ en kapitaalstructuur. Boskalis investeert in deze partnerships naar gelang de kansen zich aandienen. Voor Salvage wordt het wereldwijde netwerk van de groep ingezet voor de emergency response activiteiten. Ook wordt de expertise van Boskalis op het gebied van engineering, contract- en risicomanagement aangewend bij het opruimen van wrakken.

Resultaten:
Het afgelopen jaar zijn wederom grote stappen gezet bij de verdere uitvoering van de strategie voor Harbour Towage. Verdere invulling is gegeven aan de in 2014 gevormde joint venture Saam Smit Towage voor de regio Noord­- en Zuid­-Amerika. Eind 2015 is kenbaar gemaakt dat de voorgenomen joint venture tussen KOTUG en SMIT voor het gezamenlijk voortzetten van de Europese havensleepactiviteiten nagenoeg rond is.

Organisatie

Vanuit de strategie heeft het stroomlijnen van de organisatie prioriteit met als doel het vergroten van de focus op de business mogelijkheden en de klant. Om dit te faciliteren is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd met drie divisies, elk met eigen operationele ondersteunende functies, zoals tendering, engineering, fleet management en crewing.

Resultaten:
De implementatie van het nieuwe divisiemodel is in 2015 voorspoedig verlopen. De Dredging en Offshore Energy divisies zijn fysiek samengebracht met ieder een eigen kantoor op de campus van het hoofdkantoor in Papendrecht. Diverse systemen zijn geharmoniseerd en nieuwe systemen geïmplementeerd, waaronder een centraal personeelsinformatiesysteem en een divisie­overstijgend CRM-­systeem. Tevens zijn goede vorderingen gemaakt bij de invoering van een nieuw ERP-­systeem. Met de invoering van het divisiemodel en de harmonisatie van systemen is een belangrijk fundament gelegd voor de toekomst.

In de loop van 2016 zullen de organisatorische gevolgen van de reeds genoemde vlootrationalisatie nader worden uitgewerkt. Om te anticiperen op een lager werkaanbod wordt kritisch gekeken naar de vlootsamenstelling. De verwachting is dat bij zowel Dredging als Offshore Energy materieel uit de vaart zal worden genomen met bijbehorende personele gevolgen. Daarnaast zal kritisch gekeken worden naar het verlagen van de kosten van het wereldwijde kantorennetwerk. Dit alles om te anticiperen op de marktontwikkelingen en ervoor zorg te dragen dat Boskalis goed gesteld blijft voor de toekomst.

Fugro

Boskalis heeft eind 2014 een strategisch belang verworven in Fugro. De strategie van Boskalis is gericht op de offshore-­  en (maritieme) infrastructuurmarkten, gebruikmakend van de combinatie van hoogwaardige kennis en maritieme assets. De kernactiviteiten van Fugro sluiten hier uitstekend op aan en wij beschouwen Fugro als een interessant bedrijf. De twee bedrijven hebben veel gemeen op het gebied van assets, kennis, kapitaal­intensiteit, wereldwijde spreiding, klantenbestand en zijn beiden mondiaal leidend in nichemarkten. Wij onderschrijven de in november 2014 aangescherpte strategie van Fugro en hebben in 2015 ons strategisch belang in Fugro uitgebreid van 19,9% naar 28,6%.

Tot slot

Boskalis hecht veel waarde aan een sterke balans en streeft bij normale marktomstandigheden naar een verhouding nettoschuld : EBITDA binnen een bandbreedte van 1 tot 1,5. In het licht van de onzekere marktvooruitzichten achten wij het wenselijk een meer conservatieve balansratio aan te houden. De extra solide balans wordt wenselijk geacht vanuit het oogpunt van een prudent financieel beleid maar ook om eventuele kansen in de markt te kunnen benutten, zoals de recent aangekondigde voorgenomen acquisitie van STRABAG Wasserbau en van offshore activiteiten van VolkerWessels. In het verlengdevan deze visie is derhalve ook besloten het aandelen­inkoopprogramma tot nader order op te schorten.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag