Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Werkzaamheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vijf maal regulier vergaderd met de Raad van Bestuur van de onderneming en tweemaal ingelast en telefonisch. Het aanwezigheidspercentage van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is 100 procent. Voorts heeft de Raad van Commissarissen diverse malen overleg gepleegd buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en is er regelmatig telefonisch en één op één contact geweest tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Er zijn in het verslagjaar geen commissarissen afwezig geweest bij agendapunten vanwege mogelijke tegenstrijdige belangen. De Raad van Commissarissen heeft de besprekingen van de jaarresultaten en halfjaarresultaten gevoerd in de aanwezigheid van de externe accountant, Ernst & Young Accountants LLP.

De Raad van Commissarissen heeft als vaste agendapunten de behandeling van de volgende onderwerpen op de agenda staan: de ontwikkeling van de resultaten, de balans, het veiligheidsbeleid alsmede de branche-­ en marktontwikkelingen.

In het kader van de marktontwikkelingen worden de orderportefeuille en de potentiële grote projecten alsmede de gang van zaken van belangrijke aangenomen werken besproken. In het verslagjaar zijn onder andere de effecten van de daling van de olieprijs op de vennootschap aan de orde geweest alsmede het aannemen van grote projecten als het windmolenpark Veja Mate in Duitsland, de landaanwinning voor Pluit City in Jakarta, Indonesië en de projecten Marker Wadden en Markermeerdijken in Nederland. Daarnaast is stilgestaan bij de uitvoering van projecten zoals de uitbreiding van het Suezkanaal in Egypte, de havenontwikkeling Porto Açu in Brazilië, het transport van het Goliat platform, het Wheatstone LNG project in Australië, de wrakopruiming van de Baltic Ace in de Noordzee en het Perro Negro platform in Angola. Voorts zijn de afwikkeleffecten van projecten die reeds in een eerder stadium technisch afgerond waren, zoals het Gorgon project in Australië, aan de orde geweest. Daarbij heeft de Raad van Commissarissen bij de behandeling van deze projecten aandacht besteed aan de diverse operationele, geopolitieke, maatschappelijke, milieu-­ en financiële risico’s en de eventuele door de Raad van Bestuur getroffen voorzieningen getoetst.

In 2015 heeft de Raad van Commissarissen aandacht gehad voor het budget, de liquiditeit, acquisitie en (des-­)investeringsvoorstellen, de organisatiestructuur evenals het personeelsbeleid. Specifieke aandacht is besteed aan het beleid van de onderneming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, alsmede de maatschappelijke aspecten van het ondernemen. 

Ten aanzien van het inkoopbeleid en het managementontwikkelings­- en opvolgingsbeleid heeft de Raad van Commissarissen presentaties gehad van senior managers binnen het bedrijf om zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken op deze terreinen.

Voorts is er aandacht geweest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft de Raad van Commissarissen het Corporate Social Responsibility verslag van Boskalis uitgebreid behandeld.

De Raad van Commissarissen heeft de strategie van de onder­ neming en de daarbij behorende risico’s doorgenomen. In het verslagjaar is de uitvoering van het Corporate Business Plan 2014­-2016 uitgebreid aan de orde geweest, waarbij met name aandacht is geweest voor de nieuwe organisatorische indeling van de onderneming in de divisies Dredging & Inland Infra, Offshore Energy en Towage & Salvage en het versterken en harmoniseren van de processen en systemen binnen de organisatie, onder andere op financieel gebied. In dat kader is ook de voortgang van het project Kwaliteit besproken dat ziet op de verdere verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem.

De opzet en werking van de aan de strategie gekoppelde interne risicobeheersings-­ en controlesystemen zijn periodiek door de Auditcommissie geëvalueerd en met de Raad van Commissarissen besproken. In het verslagjaar zijn geen significante wijzigingen in de interne risicobeheersings­ en controlesystemen aangebracht. Voor een toelichting op het risicomanagement van de onderneming wordt verwezen naar de pagina’s 49 tot en met 54 van het jaarverslag.

In 2015 heeft de Raad van Commissarissen stilgestaan bij de verkoop van het bedrijfsonderdeel De Jong, verantwoordelijk voor wegonderhoud, en de voorgenomen transacties om de respectievelijke havensleepactiviteiten van SMIT en KOTUG in Duitsland, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk voort te zetten en de baggeractiviteiten en ­materieel van STRABAG Wasserbau over te nemen. Daarnaast heeft de vergadering aandacht besteed aan de mogelijke overname van offshore activiteiten van VolkerWessels en de desinvestering van SMIT Amandla Marine in Zuid­-Afrika.

Voorts is er veel aandacht geweest voor de opbouw van het strategisch langetermijn belang in Fugro N.V. De activiteiten van Fugro passen in de strategie van de onderneming en sluiten goed aan op die van Boskalis.

In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen ook het door de Raad van Bestuur voorgestelde inkoopprogramma voor het verwerven van eigen aandelen in de vennootschap aan de orde gehad. Gezien de veranderde marktomstandigheden is op 11 maart 2015 besloten om de uitvoering van het aandeleninkoopprogramma op te schorten.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar een werkbezoek gebracht aan Hamburg, Duitsland. Tijdens dat bezoek heeft de Raad van Commissarissen zich op de hoogte gesteld van de activiteiten van de diverse bedrijfsonderdelen van Boskalis in Duitsland op het gebied van baggeren en infra­structuur, de aanleg van windmolenparken en munitieruiming. Daarbij is uitgebreid aandacht besteed aan de markt­ontwikkelingen en mogelijke nieuwe projecten in de regio. Voorts heeft de Raad van Commissarissen een bezoek gebracht aan het onderhoudsbaggerproject voor de rivier de Elbe. Daarnaast heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen begin augustus samen met een lid van de Raad van Bestuur de opening van de uitbreiding van het Suezkanaal bijgewoond.

Een aantal commissarissen heeft met de Ondernemingsraad de resultaten, de strategie van de onderneming, de markt­ontwikkeling, de vorming van de voorgenomen joint venture met KOTUG alsmede de stand van zaken met betrekking tot de deelneming in Fugro besproken.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag