Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Remuneratiecommissie

Leden Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden met de heer Van Woudenberg als voorzitter. De heer Kramer heeft tot 12 mei 2015 gefungeerd als lid van de Remuneratiecommissie. Per diezelfde datum heeft de Raad van Commissarissen de heer Niggebrugge in zijn plaats benoemd. De Remuneratiecommissie maakt regelmatig gebruik van de diensten van een door de Raad van Commissarissen gecontracteerde onafhankelijke beloningsadviseur en heeft zich ervan vergewist dat deze beloningsadviseur geen advies verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft de volgende taken:

  • Het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake het te voeren beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur. Het beleid wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

  • Het onderzoeken of het vastgestelde beloningsbeleid nog altijd actueel is, en indien nodig beleidsaanpassingen voorstellen.

  • Het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen inzake de beloning van individuele leden van de Raad van Bestuur (een en ander binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid).

  • Het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde beloningsbeleid, zoals vast te stellen door de Raad van Commissarissen.

Activiteiten 2015

Gedurende 2015 is de Remuneratiecommissie driemaal bijeengeweest, waarbij beide leden steeds de vergaderingen hebben bijgewoond. Aanvullend heeft de Commissie buiten de vergaderingen om regelmatig overleg gevoerd. De activiteiten van de Remuneratiecommissie zijn nader uiteengezet in het Remuneratierapport 2015 (www.boskalis.com).

Van de vergaderingen en de bevindingen van de Remuneratiecommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is op 21 januari 2011 door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Het beloningsbeleid sluit aan op de strategie en kernwaarden van Boskalis, waarbij langetermijn oriëntatie en continuïteit centraal staan en Boskalis de belangen van zowel aandeelhouders, klanten, medewerkers als de ‘brede omgeving’ meeweegt. Het beloningsbeleid is gedurende 2015 uitgevoerd overeenkomstig het beloningsbeleid zoals vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De integrale tekst van het beloningsbeleid is te vinden op de Boskalis website.

De Remuneratiecommissie heeft zoals periodiek te doen gebruikelijk een externe beloningsadviseur opdracht gegeven een beloningsonderzoek uit te voeren om te bezien of de beloningsniveaus van de leden van de Raad van Bestuur zich voldoende concurrerend verhouden tot de representatieve arbeidsmarkt. In dat kader is de arbeidsmarktreferentiegroep herzien vanwege een aantal wijzigingen van de status van de daarin opgenomen bedrijven.

Bij het uitgevoerde beloningsonderzoek is de huidige beloning van de leden van de Raad van Bestuur vergeleken met de bezoldiging bij deze arbeidsmarktreferentiegroep. Daaruit is gebleken dat de leden van de Raad van Bestuur een passend vast basissalaris ontvangen.

Het totale directe beloningspakket van de leden van de Raad van Bestuur bevindt zich echter onder de mediaan van de arbeidsmarktreferentiegroep. Dit wordt veroorzaakt door een lager variabel kortetermijnelement en vooral een lager variabel langetermijn element.

Ondanks de bij het beloningsonderzoek geconstateerde afwijkingenin de beide variabele beloningselementen heeft de Remuneratie­commissie, met het oog op de snel veranderendemarktdynamiek, de Raad van Commissarissen voorgesteld het bestaande beloningsbeleid thans niet aan te passen. In 2017 zal onderhavig beleid opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de ontwikkelingen en de omstandigheden op dat moment. De Raad van Commissarissen heeft deze voorstellen overgenomen.

Beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen

Het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen is op 10 mei 2012 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. In het verslagjaar is het beloningsbeleid conform het vastgestelde beleid uitgevoerd. Het Remuneratierapport 2015 is te vinden op de website.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag