Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Selectie- en Benoemingscommissie

Leden Selectie- en Benoemingscommissie

De Selectie-­ en Benoemingscommissie bestaat uit twee leden met de heer Hessels als voorzitter. De heer Van Woudenberg heeft tot 19 augustus 2015 als lid van deze commissie gefungeerd. Op 19 augustus heeft de Raad van Commissarissen de heer Van Wiechen in zijn plaats als lid van de Selectie-­ en Benoemingscommissie benoemd.

Taken en verantwoordelijkheden Selectie- en Benoemingscommissie

De taken van de Selectie- en Benoemingscommissie betreffen de volgende onderwerpen:

  • Het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders van de vennootschap.

  • De periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en het opstellen van de Profielschets.

  • De periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele commissarissen en bestuurders en het daarover rapporteren aan de Raad van Commissarissen.

  • Het doen van voorstellen voor (her)benoemingen.

  • Het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management van de vennootschap.

Activiteiten 2015

In 2015 is de Selectie-­ en Benoemingscommissie eenmaal voltallig in vergadering bijeen geweest. Daarnaast heeft de Commissie meermalen telefonisch beraad gehouden. De Selectie-­ en Benoemingscommissie heeft in het verslagjaar overleg gepleegd over een evenwichtige samenstelling van en het opvolgingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van de Profielschets en het rooster van aftreden.

Op grond van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen was de benoemingstermijn van de heren Hessels, Van Wiechen en Van Woudenberg in 2015 afgelopen. De Raad van Commissarissen heeft de aandeelhouders en de Ondernemingsraad gelijktijdig over het ontstaan van deze vacatures geïnformeerd. De heren Hessels, Van Wiechen en Van Woudenberg hebben te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft de heren Hessels, Van Wiechen en Van Woudenberg voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De voordracht tot herbenoeming was gestoeld op het feit dat de heren Hessels, Van Wiechen en Van Woudenberg een uitgebreide bestuurlijke ervaring hebben als lid van de Raad van Commissarissen en de deskundige wijze waarop zij invulling geven aan dat lidmaatschap. De aanbeveling om de heren Hessels en Van Wiechen te herbenoemen was conform de wet en de statuten van de vennootschap. De Ondernemingsraad steunde de voordracht tot herbenoeming van de heren Hessels en Van Wiechen ten volle. De aanbeveling om de heer Van Woudenberg te herbenoemen was conform de wet en de statuten van de vennootschap, waarin is voorgeschreven dat de Raad van Commissarissen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad steunde de voordracht tot herbenoeming van de heer Van Woudenberg ten volle. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heren Hessels, Van Wiechen en Van Woudenberg op 12 mei 2015 voor een periode van vier jaar herbenoemd tot aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019.

In het verslagjaar is de heer Kramer teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. De Selectie-­ en Benoemingscommissie heeft daarop de omvang en de samenstelling van de Raad van Commissarissen opnieuw beoordeeld in het licht van de strategie van de vennootschap en de Profielschets van de Raad van Commissarissen, met als conclusie dat de huidige omvang van de Raad van Commissarissen uitstekend voldeed, maar de Raad van Commissarissen ten aanzien van operationele kennis op het gebied van olie en gas versterking behoefde. De Raad van Commissarissen heeft gelijktijdig de aandeelhouders en de Ondernemingsraad op de hoogte gesteld van het ontstaan van deze vacature. De Selectie-­ en Benoemingscommissie heeft vervolgens de heer Van der Veer bereid gevonden om deze vacature te vervullen. De Raad van Commissarissen heeft deze voordacht van de Selectie-­ en Benoemingscommissie overgenomen en heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2015 voorgesteld om de heer Van der Veer voor een periode van vier jaar tot aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019 te benoemen gezien zijn brede internationale bestuurlijke ervaring die hij heeft opgedaan bij één van de grootste olie­ en gasbedrijven ter wereld. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft dit voorstel aangenomen. 

De vennootschap heeft voor de heer Van der Veer in het verslagjaar een introductieprogramma over de vennootschap verzorgd.

Voorts is de herbenoeming van de heer Baartmans als lid van de Raad van Bestuur aan de orde geweest. De heer Baartmans is voor de eerste maal als zodanig benoemd in 2007. De Raad van Commissarissen heeft het voorstel van de Selectie-­ en Benoemingscommissie tot herbenoeming overgenomen vanwege de ervaring van de heer Baartmans en de deskundige en gedegen wijze waarop hij invulling geeft aan zijn functie. De Raad van Commissarissen heeft na daartoe het oordeel gevraagd te hebben aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Baartmans op 12 mei 2015 voor een periode van vier jaar tot aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019 herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur.

Van de vergadering en de bevindingen van de Selectie-­ en Benoemingscommissie is verslag gedaan aan de voltallige Raad van Commissarissen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag