Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Overige financiële informatie

In 2015 bedraagt het totaal aan afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen EUR 321,9 miljoen. Exclusief de impairmentlast op Fugro bedroeg deze EUR 293,1 miljoen (2014: EUR 293,5 miljoen).Ons aandeel in het nettoresultaat van strategische deelnemingen bedraagt EUR 43,3 miljoen (2014: EUR 56,4 miljoen). Dit resultaat betreft met name ons aandeel in de resultaten van Smit Lamnalco, VBMS, de Singaporese samenwerkingsverbanden met Keppel (Keppel Smit Towage, Maju Maritime en Asian Lift), Saam Smit Towage en Fugro.

De belastinglast nam in 2015 af tot EUR 87,5 miljoen (2014: EUR 124,2 miljoen). De belastingdruk, exclusief resultaat strategische deelnemingen alsmede gecorrigeerd voor de herwaardering en impairment op het belang Fugro, kwam uit op 18,1%, daar waar deze in 2014 relatief hoog was met 21,4%. De daling is vooral het gevolg van het feit dat een groter deel van de project-resultaten is gerealiseerd in landen met lagere belastingtarieven c.q. vrijgesteld is van belastingheffing.

Investeringen en balans

In 2015 is voor een totaalbedrag van EUR 230,4 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2014: EUR 313,0 miljoen). Naast de gebruikelijke periodieke dry dockings waren er binnen de divisies enkele vermeldenswaardige investeringen. Bij Dredging is veel werk uitgevoerd aan de nieuwbouw van een megacutter en de nieuwbouw van een jumbo backhoe dredger. Binnen het segment Offshore Energy is onder meer geïnvesteerd in de bouw van twee nieuwe Giant zeegaande pontons, waarvan een wordt afgebouwd als kraanschip met accommodatie. De in 2014 afgebouwde White Marlin is begin 2015 opgeleverd en in gebruik genomen.

In 2015 is voor een totaalbedrag van EUR 26,7 miljoen gedesinvesteerd. Boskalis heeft in het tweede halfjaar onder meer zes voormalige SMIT werkschepen uit de zogenoemde B­-klasse verkocht.

De investeringsverplichtingen ultimo 2015 zijn afgenomen tot EUR 108 miljoen (eind 2014: EUR 125 miljoen). Deze verplichtingen betreffen hoofdzakelijk de hierboven genoemde investeringen, in het bijzonder de megacutter en jumbo backhoe dredger. 

In 2015 heeft Boskalis, in het kader van het keuzedividend over 2014, EUR 47,6 miljoen aan dividend in contanten uitbetaald (2014: EUR 37,1 miljoen). Dit betrof circa 24% van het dividend. De overige 76% is, op basis van de keuze van aandeelhouders, uitgekeerd in de vorm van aandelen. Daarbij zijn 2.689.242 nieuwe gewone aandelen uitgegeven en zijn 629.123 door Boskalis onder het aandeleninkoopprogramma verkregen aandelen aangewend. Daarmee bedraagt het totale aantal uitstaande gewone aandelen Boskalis 125.627.062 per ultimo 2015.

Boskalis heeft zijn belang in Fugro N.V. sinds eind 2014 met 8,7% uitgebreid tot 28,6% door de aankoop van (certificaten van) aandelen. Conform IFRS wordt dit belang verantwoord als ‘geassocieerde deelneming’. De boekwaarde van het belang in Fugro op 31 december 2015 bedraagt EUR 390,4 miljoen (EUR 16,15 per aandeel Fugro).

De cashflow bedraagt EUR 765,4 miljoen (2014: EUR 785,7 miljoen). De liquiditeiten ultimo 2015 bedragen EUR 766,7 miljoen (eind 2014: EUR 395,4 miljoen). De solvabiliteit is toegenomen tot 56,3% (eind 2014: 53,4%).

De rentedragende schulden bedragen per einde jaar EUR 937,9 miljoen, waarvan EUR 5,5 miljoen is verantwoord onder Assets Held For Sale. De netto-schuldpositie is uitgekomen op EUR 171 miljoen. Ultimo 2014 was de bruto­-schuldpositie EUR 914,2 miljoen en de netto- schuldpositie EUR 519 miljoen.

Het grootste deel van de rentedragende bruto­schuldpositie bestaat uit langlopende US Private Placements (USPP’s) en trekkingen onder de gesyndiceerde bankenfaciliteit. De gesyndiceerde faciliteit bestaat uit een revolving multi-currency kredietfaciliteit met een omvang van EUR 600 miljoen met een looptijd tot 2020 en met een optie tot verlenging tot 2021. Daarnaast heeft Boskalis voor EUR 712 miljoen aan USPP’s uitstaan (ongewijzigd), waarvan EUR 299 miljoen (USD 325 miljoen) niet is geswapped naar euro’s. De USPP’s hebben een resterende looptijd die varieert van ruim één tot zeven jaar (2017 tot 2023).

Boskalis heeft met het bankensyndicaat en de USPP­ krediet­verschaffers afspraken gemaakt over een aantal convenanten waaraan Boskalis moet voldoen. Per ultimo 2015 wordt hieraan ruimschoots voldaan. De belangrijkste convenanten zijn de nettoschuld : EBITDA ratio, met een limiet van 3, en de EBITDA : nettorente ratio met een minimum van 4. Per eindejaar was de nettoschuld : EBITDA ratio 0,4 en de EBITDA : nettorente ratio 27.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag