Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Strategische en marktrisicos’s

De markten van Boskalis zijn heterogeen en ontwikkelen zich vaak verschillend. Onze belangrijkste groepen (eind)klanten zijn nationale, regionale en lokale overheden of aanverwante instellingen, zoals havenautoriteiten, particuliere haven­exploitanten en grote internationale olie­- en gasbedrijven en windenergiebedrijven (zowel operators als contractors). Andere typen klanten zijn (container)rederijen, mijnbouwbedrijven en (infrastructuur en vastgoed) projectontwikkelaars.

Hoewel de lange termijn vooruitzichten voor onze markten positief zijn, kunnen zij – zeker op de korte en middellange termijn – negatief beïnvloed worden door factoren waarop wij geen invloed hebben. Hiertoe behoren onder meer algemene en/of regionale geopolitieke ontwikkelingen, zoals politieke onrust, piraterij, regimewisselingen, van overheidswege opgelegde handelsbelemmeringen (zoals in Rusland) en volatiliteit van de markten voor energie en grondstoffen. Dit laatste heeft zich met name gemanifesteerd ten aanzien van de sterk gedaalde olieprijs, die invloed heeft gehad op het activiteitenniveau in de olie-­ en gassector en daarmee in landen met een inkomensafhankelijkheid van deze sector. 

Boskalis streeft ernaar zo effectief mogelijk in te spelen op zowel positieve als negatieve ontwikkelingen in individuele markten door een mondiale spreiding van activiteiten, een omvangrijke en veelzijdige vloot die opereert vanuit verschillende internationale locaties, en sterke posities op zijn kernmarkten. Bovendien zijn onze activiteiten voor een groot deel gericht op de ontwikkeling, bouw, installatie en onderhoud van infrastructuur, hetgeen betekent dat ontwikkelingen op de langere termijn in het algemeen zwaarder wegen dan economische schommelingen op de korte termijn.

Opdrachten worden pas in onze orderportefeuille opgenomen als er overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever. Hoewel de ervaring leert dat het slechts zelden voorkomt dat eenmaal overeengekomen contracten geannuleerd worden of substantieel in omvang worden gereduceerd, zijn dergelijke annuleringen of substantiële reducties van opdrachten in de portefeuille niet uit te sluiten. Dit kan ertoe leiden dat er, als gevolg van een dergelijke annulering of substantiële reductie, verliezen kunnen ontstaan uit hoofde van het afwikkelen c.q. tegensluiten van de ter dekking van valuta-­ en/of brandstofprijzenrisico’s afgesloten financiële derivaten wanneer de onderliggende transactie c.q. kasstromen niet meer kunnen worden gerealiseerd.

Boskalis heeft te maken met een verscheidenheid aan concurrenten in de diverse (deel)markten waarin zij opereert. Deze concurrenten variëren van grote, internationaal opererende concerns tot meer regionaal of lokaal opererende ondernemingen. 

Een groot deel van onze omzet komt voort uit contracten die via – al dan niet openbare – tenderprocedures zijn aanbesteed. Daarbij wordt veelal in belangrijke mate op prijs geconcurreerd. Veel opdrachtgevers, in het bijzonder in de olie­ en gassector en private havenexploitanten, kijken bij het toekennen van contracten echter eveneens naar andere factoren waaronder het waarborgen van een adequaat veiligheids­- en milieubeleid. Voor het inschrijven op aanbestedingen zijn er besluitvormingsprocessen ingericht waarbinnen de risico’s die samenhangen met het uitvoeren van een bepaald project systematisch worden geïdentificeerd en beoordeeld.

Bijna alle activiteiten van Boskalis zijn kapitaalintensief. Vooral voor de Dredging activiteiten binnen Dredging & Inland Infra als de Heavy Marine Transport bedrijfsonderdelen binnen Offshore Energy geldt dat sprake is van kapitaalintensieve marktsectoren met hoge toe­ en/of uittredingsdrempels, met name voor internationaal opererende bedrijven. Door het kapitaalintensieve karakter van deze activiteiten worden de marktprijzen in deze sectoren in belangrijke mate beïnvloed door de actuele bezettingsgraad van het betreffende materieel. Dit impliceert dat een brede internationale spreiding van marktposities en een leidende positie wat betreft materieel cruciale succesfactoren zijn. Boskalis schenkt hieraan veel aandacht, zowel als speerpunt van de operationele bedrijfsvoering als in het investeringsbeleid. Voor individuele investeringsvoorstellen is er dan ook een zorgvuldig evaluatie­ en goedkeuringsproces.

Bij de uitvoering van zijn strategie acquireert Boskalis ook andere ondernemingen. Om de verwachte resultaten te kunnen realiseren, hecht Boskalis veel belang aan een zorgvuldige integratie van dergelijke acquisities. Het creëren van waarde voor onze stakeholders en het behouden van belangrijke medewerkers vormen hierbij een belangrijk onderdeel.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag