Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Operationele risico’s

De operationele risico’s van Boskalis zijn divers van aard, met name omdat de groep binnen de drie divisies verschillende typen activiteiten uitvoert, verspreid over de gehele wereld. De activiteiten zijn daarom onderhevig aan economische, juridische, fiscale en politieke risico’s van de landen, waarin de onderneming actief is.

De belangrijkste operationele risico’s van Boskalis liggen op het gebied van het aannemen en uitvoeren van projecten voor opdrachtgevers, zoals hierboven omschreven. Voor het grootste deel van onze projectactiviteiten geldt dat fixed price/lumpsum de meest gangbare contractvorm is. Bij een dergelijke contractvorm dient de opdrachtnemer nagenoeg alle operationele risico’s alsmede kostenrisico’s gepaard gaande met inkoop van materialen en diensten van onderaannemers in de prijs te verwerken. In de meeste gevallen is het niet mogelijk om eventuele onverwachte kosten met de opdrachtgever te verrekenen. Bovendien bevatten veel contracten milestones met, indien deze niet tijdig gehaald worden, bijbehorende boeteclausules. Derhalve wordt tijdens de aanbestedingsprocedure en de contracteringsfase van projecten veel nadruk gelegd op het identificeren, analyseren en kwantificeren van dergelijke uitvoerings­-, kosten­- en vertragingsrisico’s.

Operationele risico’s betreffen met name wisselende weers-­ of werkomstandigheden, technische geschiktheid en beschikbaarheid van het materieel, afwijkende grond-­ en bodemcondities, slijtage van (m.n. bagger)materieel, schade aan materieel en eigendommen van derden, de prestaties van onderaannemers en toeleveranciers en het tijdig beschikbaar zijn van vracht of diensten die door de klant worden geleverd in het geval van zwaar maritiem transport en/of installatie-­activiteiten.

Om het beheersen van bovenstaande risico’s mogelijk te maken in de aanbestedings-­, voorbereidings-­ c.q. uitvoeringsfase, worden de volgende maatregelen op stelselmatige wijze getroffen.

  • Tijdens de aanbestedingsprocedure en de contracteringsfase van projecten wordt veel nadruk gelegd op het identificeren, analyseren en kwantificeren van dergelijke uitvoerings-­, kosten-­ en vertragingsrisico’s. Opdrachten worden geclassificeerd op basis van hun omvang en risicoprofiel. Deze classificatie bepaalt het verdere verloop van de tenderprocedure en de vereisten met betrekking tot de autorisatie van de tenderprijs en -­voorwaarden. Vanaf een bepaald niveau van risico’s dienen de uit de tender voortvloeiende verplichtingen te worden geautoriseerd op het niveau van de Raad van Bestuur/Groepsdirectie.

  • In de voorbereidingsfase van een projectaanbesteding maken wij, afhankelijk van de aard en risicoclassificatie, gebruik van middelen zoals onderwater-­ en bodemonderzoek, goed toegankelijke databases met historische gegevens en uitvoerige risico­-analysetechnieken. De resultaten van de risico­-analyse worden vervolgens gebruikt bij de kostprijsberekening, de prijsstelling en bij het formuleren van de aanbiedings­- en/of contractvoorwaarden

  • Bij het berekenen van kostprijzen wordt ook rekening gehouden met risico’s die samenhangen met prijsontwikkelingen aan de inkoopzijde, zoals kosten van materiaal en diensten, kosten van onderaannemers en brandstofprijzen, alsmede loonkosten. Daar waar mogelijk, en in het bijzonder bij contracten met een lange uitvoeringsduur, worden kostenindexatieclausules in het contract opgenomen, vooral met betrekking tot arbeidsloon-­ en brandstofkosten.

  • Wanneer een opdracht wordt toegekend, is het actualiseren van de risico­-analyse een vast onderdeel van de voorbereiding van de projectuitvoering. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om de geïdentificeerde risico’s te mitigeren.

  • Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het opleiden en trainen van medewerkers, passende projectplanning en projectmanagement, de uitvoering en implementatie van gecertificeerde kwaliteits-­, veiligheids-­ en milieusystemen en het optimaal onderhouden van materieel.

Binnen de divisie Towage & Salvage wordt het bedrijfsonderdeel Harbour Towage gekenmerkt door een brede geografische spreiding van de activiteiten, die in op zichzelf staande strategische deelnemingen met derden worden uitgevoerd. Sleepopdrachten worden veelal uitgevoerd op basis van meerjarige contracten met tarieven die op jaarbasis worden herzien. Hierin kunnen de ontwikkeling van lokale loonkosten, brandstofprijzen en de beschikbare capaciteit van het betreffende materieel worden meegenomen. Terminaldiensten, die sinds eind 2011 zijn ondergebracht in de strategische deelneming Smit Lamnalco, worden normaliter uitgevoerd op basis van langlopende contracten, aansluitend bij de eisen en specificaties van de opdrachtgever. In het merendeel van deze contracten is een vorm van prijsindexatie opgenomen.

Salvage-­activiteiten voor vaartuigen in nood vinden vaak onder grote tijdsdruk plaats en zonder een uitgebreide aanbestedings­procedure en daarmee gepaard gaande voorbereidingsactiviteiten. Dergelijke contracten worden dan ook vaak afgesloten op basis van het gestandaardiseerde ‘Lloyd’s Open Form’ (LOF). Hierbij is de vergoeding gebaseerd op een waarderingsmechanisme dat samenhangt met een aantal factoren, waaronder de geborgen waarde van het vaartuig en van de lading, de technische complexiteit van de berging, milieurisico’s en inzet van eigen materieel en van onderaannemers. Deze waardering leidt tot een lumpsum bedrag, dat wordt vastgesteld middels onderhandelingen met de klant of via een arbitrage­procedure. Op basis van ervaring is de onderneming meestal goed in staat een redelijke inschatting te maken van deze opbrengsten. Indien tijdens een bergingswerk blijkt dat de uiteindelijke vergoeding van de berging de daarmee gemoeide kosten mogelijk niet zal dekken, dan kan er voor gekozen worden het LOF­-contract om te zetten in een contract op basis van een daghuurvergoeding. Hierdoor worden de financiële risico’s beperkt. Contracten voor het bergen van reeds eerder gezonken vaartuigen (wrakken) worden veelal uitgevoerd op basis van lumpsum. Voor het aangaan en uitvoeren van dergelijke projecten, waarbij vaak wel sprake is van een aanbestedingsprocedure, zijn de binnen de onderneming gebruikelijke procedures voor de aanbestedings­ en uitvoeringsactiviteiten van toepassing.

Binnen de divisie Offshore Energy wordt een deel van het materieel veelal voor relatief korte termijnen verhuurd (spotmarkten), doorgaans op basis van standaard voorwaarden. De operationele risico’s van deze activiteiten zijn in het algemeen relatief beperkt. 

Het lokale management van projecten en operaties dienen goed begrip te hebben van de lokale (werk)omstandigheden. De schaal van lokale operaties is vaak te beperkt voor een volwaardige organisatie, inclusief uitgebreide ondersteunende diensten en stafafdelingen. Dit wordt opgevangen door regelmatige bezoeken door verantwoordelijke managers en medewerkers uit de betreffende business units en ondersteuning door goed gekwalificeerde centrale stafafdelingen op het hoofdkantoor.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag