Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden EUR)

 

Toelichting

 

2015

 

2014

       

Kasstroom uit operationele activiteiten

      

Nettogroepswinst

   

443.530

 

492.228

Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen (im)materiële vaste activa

   

293.091

 

293.514

Bijzondere waardevermindering belang in Fugro N.V.

   

28.824

 

-

Cashflow

   

765.445

 

785.742

       

Aanpassingen voor:

      

Financieringsbaten en -lasten

   

31.811

 

35.954

Winstbelastingen

   

87.452

 

124.163

Boekresultaten

   

-3.847

 

-11.296

Mutatie voorzieningen en verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

   

11.389

 

-3

Mutatie voorraden

   

17.560

 

-454

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

   

-57.584

 

35.744

Mutatie crediteuren en overige schulden

   

97.285

 

-69.963

Mutatie te vorderen van en verschuldigd aan opdrachtgevers

   

19.250

 

109.599

Aandeel in resultaat van joint ventures en geassocieerde deelnemingen

   

-43.260

 

-56.411

Herwaarderingswinst reclassificatie belang in Fugro N.V.

   

-28.478

 

-

Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten

   

897.023

 

953.075

       

Ontvangen dividenden

   

69.444

 

26.964

Ontvangen financieringsbaten

   

1.163

 

7.034

Betaalde financieringslasten

   

-31.252

 

-42.954

Betaalde winstbelastingen

   

-90.904

 

-92.042

Nettokasstroom uit operationele activiteiten

   

845.474

 

852.077

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

      

Investeringen in materiële vaste activa, exclusief geactiveerde financieringskosten

 

[15]

 

-276.062

 

-266.028

Desinvesteringen materiële vaste activa

   

30.448

 

25.531

Verwerving van dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen

   

-

 

-43.841

Uitbreiding van belang in Fugro N.V.

 

[5]

 

-147.062

 

-242.364

Verkoop van (deel van) dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen

 

[5]

 

29.444

 

-26.292

Verstrekking van lening aan joint venture

   

-179

 

-7.153

Aflossing door joint venture van verstrekte lening

   

1.820

 

11.736

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

   

-361.591

 

-548.411

       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

      

Opgenomen leningen en overige financieringsverplichtingen

   

19.253

 

318.125

Aflossingen op leningen en overige financieringsverplichtingen

   

-87.192

 

-515.749

Betalingen van transactiekosten voor aantrekken financieringen

   

-

 

-3.610

Inkoop van eigen aandelen

 

[22]

 

-

 

-27.724

Betaald dividend aan aandeelhouders

   

-47.562

 

-37.108

Betaald dividend aan minderheidsbelangen

   

-2.037

 

-1.607

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

   

-117.538

 

-267.673

       

Toename / (afname) liquide middelen

   

366.345

 

35.993

       

Saldo liquide middelen per 1 januari

 

[21]

 

395.436

 

354.304

       

Toename liquide middelen

   

366.345

 

35.993

Koersomrekeningsverschillen

   

4.915

 

5.139

Mutatie in saldo liquide middelen

   

371.260

 

41.132

Saldo liquide middelen per 31 december

 

[21]

 

766.696

 

395.436

    Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag