Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Voorwoord van de CEO

2015 was voor Boskalis een druk jaar, zowel in operationeel opzicht als op CSR-gebied. Het afgelopen jaar hebben we wederom hard gewerkt aan het verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties en hebben op diverse vlakken progressie geboekt.

Focus op materialiteit

Onze onderneming is de afgelopen jaren sterk gegroeid zowel organisch als door overnames. Onder steeds complexere omstandigheden worden we als partner gevraagd voor onze klanten ‘grenzen te verleggen’. Ook op kwetsbare locaties of afgelegen plaatsen in de wereld. We zien dat de belangstelling met betrekking tot het thema CSR bij onze stakeholders toeneemt, ook in de breedte. Vanuit dit uitgangspunt is er de behoefte en de noodzaak prioriteiten te stellen en focus aan te brengen in onze CSR-strategie.

In 2015 hebben we een eerste materialiteitsanalyse uitgevoerd, waarbij we de input van circa 70 belangrijke stakeholders hebben meegenomen. Voor de continuïteit van Boskalis beschouwen wij duurzame winstgevendheid als een centraal uitgangspunt. De analyse heeft geresulteerd in de vaststelling van vier CSR-hoofdthema’s: onze invloed op lokale gemeenschappen, het milieu en de natuurlijke omgeving, zorg voor het menselijk kapitaal en goed zakelijk gedrag. Deze thema’s met een veelheid aan sub-thema’s vormen de ruggengraat van ons CSR-beleid. Ze zijn tevens geïntegreerd in onze strategie en de structuur van onze verslaglegging.

Verantwoording nemen in de keten

Boskalis wil toonaangevend blijven en zaken doen met partners en relaties die verantwoord en integer handelen. Ketenbeheer is in dit verband van groot belang. In de keten hanteren we een gedragscode voor onze leveranciers en voeren we jaarlijks een implementatiescan uit om de naleving te toetsen.

In 2015 hebben we de reikwijdte van de scan wederom uitgebreid en hebben we leveranciers bezocht in Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Ook hebben we het aantal bezoeken aan ‘tweedelijns’ leveranciers uitgebreid. Aan innoveren en verduurzamen in de keten hechten we grote waarde. Afgelopen jaar is aan twee initiatieven uit de in 2014 georganiseerde Meet the Buyer-bijeenkomsten concreet gevolg gegeven. Een ervan betreft naderonderzoek naar een olie-reinigingssysteem op onze schepen. Het andere initiatief is een pilot met biobrandstof.

Het verdrag van Parijs

In het Verdrag van Parijs zijn afgelopen december op de COP21 harde afspraken gemaakt over de gevolgen van klimaatverandering en hoe deze zijn te beperken door de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen.

Alhoewel de scheepvaart uitgesloten is van deze emissiebeperkende afspraken betekent dit naar onze mening geen vrijbrief voor de maritieme sector om zich aan de geest van dit akkoord te onttrekken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door ook op eigen initiatief (innovatieve)mogelijkheden te onderzoeken om de uitstoot van ons materieel terug te dringen. De pilot met biobrandstof is gericht op de ontwikkeling van een drop in biobrandstof voor de scheepvaart. Deze biobrandstof dient aan de hoogste duurzaamheidseisen te voldoen en kan tot significante emissiereducties leiden.

Daarnaast is Boskalis in staat om vanuit zijn core business adaptieve en mitigerende oplossingen te bieden voor de gevolgen van klimaatverandering. Met onze kust- en oeverbeschermingsactiviteiten zijn we in staat landen te helpen zich aan te passen aan de toenemende risico’s op overstroming. Door onze windmolenparkactiviteiten dragen we bij aan een versnelde transitie naar duurzame energie. In 2015 hebben we volop gewerkt aan de voorbereiding voor de bouw van het Wikinger offshore windmolenpark. Eind 2015 zijn we gestart met het zeer omvangrijke Veja Mate offshore windmolenparkproject in het Duitse deel van de Noordzee.

Eco engineering

Een belangrijk onderdeel in de realisatie van projecten is onze Building with Nature-aanpak. Bij het ontwerp van een project nemen wij het natuurlijk systeem als vertrekpunt. Daarbij passen we ook de uitgangspunten toe van de circulaire economie. Waar mogelijk benutten we bijvoorbeeld bij onze kust- en oever-beschermingsactiviteiten natuurlijke, hernieuwbare materialen zoals zand en mangroves. In 2015 hebben we het grootschalige natuurherstel- en natuurcreatieproject Marker Wadden aangenomen. Het project zal het ecologisch verarmde Markermeer veranderen in een vitaal gebied met een rijke flora en fauna.

In het Larvotto onderwaterreservaat in Monaco worden door Boskalis in 2016 zes kunstmatige rifmodules geïnstalleerd. Deze bestaan uit zand, zijn vervaardigd met een 3D-printer en worden ingezet om de ecologie en de kwaliteit van het zeewater in het reservaat te verbeteren. Het idee voor dit pilot project was het prijswinnende initiatief in de Boskalis Innovation Challenge.

Zorg voor menselijk kapitaal

Blijven innoveren is cruciaal voor de toekomst van Boskalis en de inbreng van onze medewerkers is daarbij essentieel. Onze open bedrijfscultuur stelt onze medewerkers in staat hun talenten te ontwikkelen en biedt ruimte aan innovatie en ondernemerschap.

Veiligheid is voor Boskalis een license to operate. Sinds de invoering van ons veiligheidsprogramma NINA is de ongevallen-frequentie significant afgenomen; van 0,67 in 2010 naar 0,08 in 2015.

Vooruitzichten

Met dit verslag en de materialiteitsanalyse zetten wij een belangrijke stap in de richting van de GRI G4-richtlijnen. We hebben tevens onze doelstelling bereikt om alle KPI’s in dit verslag te laten verifiëren door een onafhankelijke auditor.

Met 2015 sluiten we een periode af van uitzonderlijke groei en bloei. Onder invloed van een lage olieprijs en een terugval van de wereldwijde vraag naar grondstoffen maken wij ons op voor een periode van stagnatie en rationalisatie. Deze periode zal van ons verlangen dat we scherp en innovatief blijven om in een concurrerende markt kansen te benutten en duurzaam succes vol te zijn. CSR als business case zal daarmee een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering blijven. Met een enorme, diverse vloot aan schepen, een zeer solide financiële positie en, bovenal, zeer betrokken en gepassioneerde medewerkers staan we er goed voor gesteld om deze kansen te grijpen.

We stellen uw suggesties voor verbetering van ons CSR-beleid en onze rapportage daarover op prijs en gaan hierover graag met u de dialoog aan.

Namens de Raad van Bestuur

Peter Berdowski

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag