Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Onze waardeketen

In onze waardeketen laten we ons leiden door onze Gedragscode die gebaseerd is op internationale richtlijnen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We onderschrijven de principes van de International Labour Organization, de UN Global Compact en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

Met de onderstaande waardeketen geven wij aan waar onze impact materieel kan zijn en welke materiële thema’s van belang zijn. Deze thema’s worden beschreven in de volgende hoofdstukken van dit verslag. Teneinde onze impact weer te geven maken we onderscheid tussen de drie onderstaande fases in onze primaire processen. Verderop in dit hoofdstuk zetten we dit in meer detail uiteen. Klanten en leveranciers zijn onze belangrijkste ketenpartners. Door samenwerking in de keten creëren we bewustwording en begrip, wisselen we ideeën uit en bundelen we innovaties die tot verduurzaming van onze keten leiden.

Klanten

Onze belangrijkste klantengroepen, waar uiteenlopende (integrale) oplossingen voor worden geboden of diensten aan worden geleverd, bevinden zich in de volgende sectoren:

 • Energie: olie-, gas-, windenergiemaatschappijen, mijnbouwbedrijven en gerelateerde EPC-(onder)aannemers;

 • Havens: haven- en terminalexploitanten, overheden, rederijen, agenten en verzekeraars;

 • Infrastructuur: (internationale) projectontwikkelaars en (lokale en regionale) overheden.

Leveranciers

Boskalis onderhoudt relaties met ongeveer 1.375 leveranciers voor de centrale inkoop van machines, hydrauliek, elektro- & survey-materieel, slijt- & constructiedelen en facilitaire- en verbruiks goederen. Zo’n 260 ervan zijn strategische leveranciers die 90% van het inkoopvolume bepalen. We hanteren een gedrags code voor onze leveranciers en voeren jaarlijks implementatiescans uit om de naleving te toetsen. In het hoofdstuk ‘Goed zakelijk gedrag’ (pagina’s 66-68) gaan wij hier op in.

Samenwerkingsverbanden

Boskalis kent een groot aantal cross sectorale partnerschappen in de keten. De belangrijkste zijn:

 • Stichting Ecoshape, een partnerschap met overheden, kennisinstituten, ondernemingen en een niet-gouvernementele organisatie (NGO), waarin Boskalis in de afgelopen zeven jaar EUR 3.750.000 heeft geïnvesteerd in het Building with Nature programma

 • Partnerschappen met Van Voorden, Vosta, Allard en Magotteaux waarmee cradle-to-cradle ketens zijn ingericht voor versleten waaiers, baggerpompen en snijkoptanden, waarmee in 2015 704.000 kilo materiaal is gerecycled. (Zie ook de case study op onze corporate website.)

 • Partnerschap met Van Beelen voor het recyclen van versleten baggerleidingen. (Zie tevens de case study op onze corporate website.)

 • Partnerschap met GoodFuels dat we begin 2015 zijn gestart en zich richt op de ontwikkeling van een drop in biobrandstof voor de scheepvaart die aan de hoogste duurzaamheidseisen dient te voldoen en kan leiden tot significante emissiereducties

 • Partnerschap met NGO Shipbreaking Platform ten aanzien van het duurzaam slopen van onze schepen. (Zie ook de case study op onze corporate website.)

 • Partnerschap met NGO Stichting de Noordzee, waarbij we hoofdsponsor zijn van de Boskalis Beach Cleanup Tour

 • Partnerschap met NGO de Stichting Prosea marine education waarmee we de Marine Environmental Awareness trainingen geven voor onze vlootstaf en kantoormedewerkers.

Daarnaast bestaan er samenwerkingsverbanden met brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en kennisinstituten en wordt er op lokaal niveau met NGO’s samengewerkt in onder andere Nigeria en Zuid-Afrika.

Kwaliteitsmanagement

Met certificeringen laten we zien dat we voldoen aan internationaal erkende management-, milieu- en veiligheidsstandaarden. Boskalis is voor vrijwel alle bedrijfsonderdelen gecertificeerd volgens ISM, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 of VCA voor de Nederlandse vestigingen. Voor een overzicht verwijzen wij naar de SHE-Q gegevens in de Bijlage.

Afgestemd op de nieuwe divisiestructuur hebben we in 2015 gewerkt aan een (nieuw) geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem, aanvullend op onze reeds bestaande instrumenten, processen en certificeringen. Het nieuwe systeem heeft als doel om samen met de klant nog succesvoller te zijn als Boskalis. De implementatie zal in het lopende jaar verder vorm krijgen.

Impact, risico’s en kansen

In onze waardeketen is effectief risicomanagement en het benutten van kansen essentieel voor het succesvol uitvoeren van onze strategie. Het identificeren, kwantificeren en bewaken van risico’s en kansen hebben we, met name ten aanzien van de voor bereiding en uitvoering van projecten, geborgd en wordt centraal vanuit het hoofdkantoor in Papendrecht aangestuurd. Teneinde de impact, risico’s en kansen in de primaire processen weer te geven maken we onderscheid tussen de drie onderstaande fases.

Fase 1: Initiatief/ontwerp/tender

Door vroegtijdige betrokkenheid bij een project of contract kunnen we samen met de klant een zo duurzaam mogelijk ontwerp maken en werkmethodes kiezen die optimaal aansluiten bij de technische eisen en voorgeschreven milieueisen.

Fase 2: Uitvoering

In de uitvoeringsfase is de invloed van ons werk op mens, milieu en maatschappij het grootst. We creëren waarde door:

 • aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, offshore dienstverlening en sleepdiensten;

 • landaanwinningsactiviteiten;

 • kust- en oeververdedigingsactiviteiten en

 • wrakopruiming, bergings- en reddingswerkzaamheden op zee.

Daarbij worden onze werkzaamheden gekenmerkt door een relatief hoog veiligheidsrisico en kan de uitvoering impact hebben op lokale gemeenschappen, het milieu en ecologisch kwetsbare gebieden. Hoe wij met deze risico’s omgaan en mitigeren wordt beschreven in de betreffende hoofdstukken in dit verslag.

Fase 3: Mobilisatie/demobilisatie

Het materieel dat we inzetten op onze projecten moet soms van grote afstand worden gemobiliseerd en na afloop gedemobiliseerd. Door een efficiënt logistiek proces verminderen wij het brandstofverbruik en de bijbehorende milieubelasting en realiseren wij kostenbesparingen. Tevens is onze logistiek erop gericht dit zo veilig mogelijk te doen. Een uitgebreide beschrijving van het risicomanagement en de beheersprocessen ten aanzien van de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s is te vinden in ons Jaarverslag 2015.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag