Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Materialiteit

De belangrijkste strategische doelstelling van Boskalis is het creëren van duurzame winstgevendheid op lange termijn. Onze onderneming is de afgelopen jaren sterk gegroeid zowel organisch als door overnames. Onder steeds complexere omstandigheden worden we als partner voor onze klanten gevraagd ‘grenzen te verleggen’. Ook op kwetsbare locaties of afgelegen plaatsen in de wereld. We zien echter dat de belangstelling met betrekking tot het thema CSR bij onze stakeholders toeneemt, ook in de breedte. Vanuit dit uitgangspunt is er de behoefte en de noodzaak prioriteiten te stellen en focus aan te brengen in onze CSR-strategie.

Materialiteitsanalyse

Winstgevendheid op lange termijn is een wezenlijke voorwaarde voor het bereiken van onze bedrijfsdoelen en voor de continuïteit van Boskalis. Het is een maatstaf voor de doelmatigheid van ons bedrijf en voor de waarde die de klant aan onze diensten toekent. Een solide financiële grondslag is noodzakelijk om aan onze verantwoordelijkheden te voldoen. We rapporteren over onze financiële prestaties in ons Jaarverslag 2015 en verwijzen voor meer informatie naar het Bestuursverslag, de Jaarrekening en het Tien jaren overzicht.

Voor een geïntegreerde strategische aanpak die gericht is op een gezonde balans tussen winstgroei op lange termijn én onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, is het van belang de materiële thema’s te identificeren die daarbij een rol spelen. Een materialiteitsanalyse wordt binnen het CSR-domein gebruikt om inzicht te krijgen in de relevantie en het belang van CSR-thema’s voor de onderneming enerzijds en voor de stakeholders in het maatschappelijk veld anderzijds.

Ondersteund door een onafhankelijke adviseur heeft Boskalis in 2015 een eerste materialiteitsanalyse uitgevoerd. De Global Reporting Initiative beschrijft een vijf-stappenproces om tot een materialiteitsmatrix te komen. Boskalis heeft dit proces gevolgd bij de totstandkoming van de materialiteitsmatrix.

De directie van Boskalis heeft relevante hoofd- en subthema’s geselecteerd die voortvloeien uit de strategie en activiteiten van Boskalis en internationale richtlijnen en wet- en regelgeving. Om de volledigheid van de lijst te toetsen heeft een peer review plaatsgevonden naar de voor de maritieme sector relevante thema’s. Vervolgens zijn onze belangrijkste stakeholdergroepen bepaald, te weten kapitaalverschaffers en aandeelhouders, medewerkers, klanten, toeleveranciers en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). Verdeeld over deze vijf stakeholdergroepen zijn in totaal 66 stakeholders geselecteerd. Deze stakeholders hebben invloed op onze license to operate of kunnen significante gevolgen ondervinden van onze activiteiten.

Aan de hand van desk research en interviews is bepaald welk belang de stakeholders hechten aan de individuele subthema’s. De directie van Boskalis heeft eenzelfde proces gevolgd voor het bepalen van het belang dat Boskalis aan de thema’s hecht.

De uitkomst is grafisch uiteengezet in de onderstaande materialiteitsmatrix, met op de y-as het belang dat stakeholders aan de thema’s hechten en op de x-as het belang dat Boskalis aan de thema’s hecht. De thema’s die zich rechtsboven bevinden worden door zowel de stakeholders als Boskalis aangemerkt als materieel. Deze thema’s staan centraal in de CSR-strategie van Boskalis en de verslaglegging. Aan deze thema’s hebben we doelstellingen en Key Performance Indicatoren (KPI’s) gekoppeld die we in dit verslag nader toelichten. We streven ernaar de doelstellingen en KPI’s in de komende jaren te herijken en aan te scherpen.

Geen van de onderwerpen is onbelangrijk voor Boskalis; de plaats in de matrix is slechts een weergave van ons inzicht in het relatieve belang van deze onderwerpen voor het bedrijf en de stakeholders. De materialiteitsmatrix is per definitie een momentopname en wij zullen deze dan ook in overleg met onze stakeholders periodiek toetsen op relevantie en aanscherpen of herzien indien nodig.

Materiële thema’s

Bij de volgende vier strategische hoofdthema’s en bijbehorende subthema’s wordt in dit verslag stilgestaan, waarbij we in de rapportage rekening houden met het in de materialiteitsmatrix weergegeven belang.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag