Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Algemene zakelijk principes

Boskalis kent een Gedragscode die gebaseerd is op internationale richtlijnen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We onderschrijven de principes van de International Labour Organization, de UN Global Compact en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Boskalis aanvaardt verantwoordelijkheid voor zaken die binnen zijn invloedsfeer liggen. In de landen waar Boskalis werkt, gelden nationale wetten en regels. Boskalis onthoudt zich van culturele beoordelingen en gedraagt zich als een goed burger of een gast. We doen geen zaken in landen die onderworpen zijn aan internationale en relevante nationale sancties. Boskalis toetst zijn Gedragscode tenminste om de twee jaar en deze is begin 2016 herzien. De volledige tekst van onze Gedragscode is op onze corporate website te downloaden.

Omkoping en corruptie

Wij accepteren, betalen of vragen geen steekpenningen of andere gunsten met als doel oneigenlijke zakelijke, financiële of persoonlijke voordelen te behalen of te verlenen. We informeren en monitoren onze medewerkers gericht met betrekking tot wet- en regelgeving rond omkoping en corruptie.

Klokkenluidersregeling

Boskalis kent een klokkenluidersregeling die van kracht is voor onze werknemers inzake meldingen van een vermoeden van een misstand binnen de onderneming. Hieronder wordt verstaan elk vermoeden van een misstand over een onderwerp van algemene, financiële, operationele en personele aard, dat niet in lijn is met de Gedragscode van de Vennootschap, waarbij het vermoeden is gebaseerd op redelijke gronden en het maatschappelijk belang in het geding is. De klokkenluidersregeling is te vinden op de corporate website en is begin 2016 herzien.

Agentencontracten

In veel landen waar Boskalis werkt is het niet mogelijk om activiteiten te ontplooien zonder lokale partner of sponsor. De wijze waarop met een dergelijke partner wordt samengewerkt, ligt vast in een contract. De controle van de agentencontracten is onderdeel van de interne audits. De agentencontracten worden door onze externe accountant meegenomen in het kader van controle van de jaarrekening.

Belastingafdracht

Een coherente en verantwoordelijke houding tegenover belastingen is een belangrijk element van ons CSR-beleid. In dat verband hebben we de volgende belasting principes vastgesteld.

Compliance

Boskalis houdt zich aan de wettelijke voorschriften betreffende het betalen van belastingen. Wereldwijd hebben we de afgelopen vijf jaar gemiddeld ongeveer 15% belasting betaald in meer dan 50 belastingstelsels, waaronder die van 30 ontwikkelingslanden (als genoemd op de OESO-Lijst). Compliance wordt bewaakt binnen een Tax Control Framework.

Zakelijke overwegingen

Belasting is gekoppeld aan activiteiten, en winst wordt toebedeeld aan landen waarin waarde is gecreëerd volgens nationale en internationale regels en normen en onder toepassing van het arm’s length-beginsel. Boskalis probeert niet om belastingen te ontwijken door ‘kunstmatige’ constructies in belastingparadijzen.

Relatie met de fiscus

Wij streven naar een open en constructieve dialoog met de fiscus op basis van bekendmaking van relevante feiten en omstandigheden. Wij streven naar meer duidelijkheid en zekerheid vooraf met betrekking tot belastingen en we hebben convenanten gesloten met de Nederlandse fiscus.

Transparantie

Wij zijn transparant over onze aanpak van belastingen en onze belastingpositie. Opgaven worden gedaan in overeenstemming met de desbetreffende nationale voorschriften, evenals met de toepasselijke verslaggevingsvereisten en normen zoals IFRS.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag