Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Ketenbeheer

Gedragscode toeleveranciers

Boskalis onderhoudt relaties met ongeveer 1.375 leveranciers voor de centrale inkoop van machinery, hydrauliek, elektro- & survey-equipment, slijt- & constructiedelen en facilitaire- en verbruiksgoederen. Zo’n 260 van hen worden beschouwd als strategische leveranciers die circa 90% van het inkoopvolume bepalen van onze afdeling Corporate Procurement. Meer dan de helft van de 1.375 leveranciers betreft Nederlandse bedrijven, 15% is overig Europees en 30% is gevestigd buiten Europa. De general manager Procurement & Logistics is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en de leveranciersselectie en legt verantwoording af aan de Groepsdirectie.

Boskalis wil zaken doen met partijen die verantwoordelijk en integer handelen. Wij zetten in op duurzame relaties. Al onze inkopers hebben zich geconformeerd aan de meest recente NEVI-Gedragscode. Naast kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en prijs, wegen ook duurzaamheidscriteria mee in de leveranciers-selectie. Als eerste in onze sector werken wij met een Gedragscode voor Toeleveranciers, een doorvertaling van onze eigen Boskalis Gedragscode. De Gedragscode bevat selectie criteria op het gebied van duurzaam inkopen waaronder preventie van omkoping en corruptie, samenleving (waaronder mensenrechten), milieuzorg, kinderarbeid, arbeidsomstandigheden en veiligheid, werknemers, kwaliteit, omgang met opdrachtgevers en toeleveranciers.

In 2015 konden wij op basis van de monetaire inkoopwaarde op 68% van onze strategische leveranciers onze Gedragscode voor Toeleveranciers van toepassing verklaren. Zij hebben ons raamcontract, waar de Gedragscode een integraal onderdeel van is, ondertekend. Dit percentage kan jaarlijks fluctueren. De daling ten opzichte van het percentage in 2014 (75%) is een tijdelijk effect als gevolg van variaties in de afnamepatronen, plus een sterke prijsdaling in zwaarwegende productgroepen zoals brandstoffen. Door ondertekening verklaren onze toeleveranciers de Gedragscode tevens van toepassing op hun eigen toeleveranciers en worden ze als zodanig in de Boskalis systemen geregistreerd. De Gedragscode voor Toeleveranciers en onze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn op onze corporate website te downloaden.

Implementatiescan 2015

Jaarlijks wordt bij ongeveer 10% van onze strategische leveranciers een implementatiescan afgenomen. Dit komt neer op circa 20 bedrijven die een dwarsdoorsnede vormen uit ons strategisch leveranciersbestand. Een onafhankelijke externe partij toetst in hoeverre deze leveranciers de criteria uit de Gedragscode in hun eigen CSR-beleid hebben geïmplementeerd. Dit gebeurt op basis van de Social Responsible Procurement monitoringmethodiek van het Chartered Institute of Purchasing and Supply. De werkwijze is als volgt:

  • Er wordt gewerkt met een vaste vragenlijst, die samen met de externe consultant is opgesteld. De vragen zijn onderverdeeld naar de thema’s die in de Gedragsode zijn opgenomen.

  • Het afnemen van de implementatiescan op locatie. Deze bedrijfsbezoeken worden afgelegd door de externe consultant samen met een van onze senior inkoopmedewerkers. Dit is een duaal proces; wij staan open voor feedback van onze leveranciers en leren zo ook van hen. Het doel is om gezamenlijk een duurzame waardeketen te realiseren en verder uit te bouwen. Deze aanpak wordt door onze leveranciers als positief ervaren.

  • Met behulp van een risicomatrix wordt inzichtelijk gemaakt op welk risiconiveau de verschillende leveranciers zich bevinden met betrekking tot CSR, en de mogelijke impact daarvan op de bedrijfsvoering of de reputatie van Boskalis. Van leveranciers die zich in het segment bevinden met een significant risico en significante impact nemen wij afscheid. Leveranciers die zich in het segment met een hoog risico en een hoge impact bevinden, krijgen de gelegenheid om zich onder onze begeleiding te verbeteren. Indien we geen of onvoldoende progressie zien, wordt ook van deze leveranciers afscheid genomen. Met de overige leveranciers vindt de dialoog plaats overeenkomstig de matrix op pagina 67.

In 2012 zijn de implementatiescans voor het eerst uitgevoerd. In drie jaar tijd hebben we de scan bij 60unieke leveranciers afgenomen, gevestigd in tien Europese landen en in Noord-Afrika. In 2015 zijn met name leveranciers buiten Europa bezocht. Hiermee was aanzienlijk meer tijd gemoeid dan in voorgaande jaren, zodat in het verslagjaar tien leveranciers zijn bezocht, waaronder leveranciers in Zuidoost-Azië (vijf), de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. We hebben in 2015 het aantal bezoeken aan ‘tweedelijns’-leveranciers uitgebreid, waaronder aan een kledingfabrikant in China. De scan adresseerde de volgende onderwerpen: preventie van omkoping en corruptie, samenleving (waaronder mensenrechten), milieuzorg, kinderarbeid, arbeidsomstandigheden en veiligheid, werknemers, kwaliteit, omgang met opdrachtgevers en toeleveranciers. Ook zijn in 2015 twee leveranciers in Europa bezocht die in 2014 onvoldoende scoorden en respectievelijk als ‘significant risico met een gemiddelde impact’ en als ‘hoog risico met een gemiddelde impact’ werden beoordeeld. Met deze bedrijven is in 2015 de dialoog opgestart en dit heeft geleid tot het gewenste resultaat. Beide leveranciers hebben een verbetering laten zien.

We zullen de dialoog blijven voeren. Eén leverancier die in 2015 voor het eerst is bezocht en zich in de categorie ‘hoog risico met een lage impact’ bevindt, zal door ons worden ondersteund bij het zetten van verdere stappen door persuasieve communicatie. De toetsing op naleving van de Gedragscode bij de overige leveranciers waarbij geen implementatiescan wordt afgenomen, gebeurt vanuit de operationele waarneming door onze inkopers, die daarvoor zijn getraind.

Meet the Buyer-bijeenkomsten

In 2011 zijn wij gestart met drie Meet the Buyer-bijeenkomsten met vijftien van onze strategische leveranciers. De bijeenkomsten creëren wederzijds bewustzijn en begrip en leiden tot een verduurzaming van de keten door het uitwisselen van ideeën en het bundelen van innovaties. Een aantal keteninitiatieven is succesvol ontplooid (zie ons CSR-jaarverslag 2014 op pagina 26).

Eind 2014 hebben we opnieuw drie Meet the Buyer-bijeenkomsten georganiseerd. Achttien leveranciers zijn uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de thema’s energiereductie, alternatieve brandstoffen en mensenrechten in de keten. Vanuit deze bijeenkomsten is de ambitie uitgesproken om samen met onze ketenpartners in drie jaar tijd een aantal initiatieven op te pakken, die tot een verdere verduurzaming van de keten kunnen leiden. In 2015 is aan twee initiatieven een concreet vervolg gegeven:

  • het ultrafijn-filtratie oliereinigingssysteem van Lubrafil;

  • duurzame biobrandstof (drop in) van GoodFuels Marine.

Ten aanzien van het ultrafijn-filtratie oliereinigingssysteem van Lubrafil is er een proces ontwikkeld om (biologisch afbreekbare) hydrauliekolie op een gepatenteerde manier te filteren tot 0.1 micron. Normaliter trekt olie vocht aan en wordt deze door slijtage in het systeem vervuild waardoor de olie vroegtijdig moet worden vervangen. Door gebruik van dit nieuwe systeem zal de levensduur aanzienlijk verlengd kunnen worden. Dit impliceert dat er minder olie nodig is, waardoor zuiniger met deze grondstof wordt omgegaan. We starten begin 2016 een pilotproject door dit systeem op één van onze schepen toe te gaan passen en uitvoerig te testen. 

De ontwikkeling van een drop in biobrandstof voor de zeescheepvaart wordt in ons thema-artikel nader toegelicht.

Eén inkoopkeurmerk voor de maritieme sector

Partijen in de maritieme sector geven veelal nog op eigen wijze invulling aan duurzaam inkopen. De Nederlandse sector had in 2013 een productiewaarde van bijna EUR 50 miljard. Hiervoor worden veel producten en diensten geïmporteerd, ook uit bijvoorbeeld de opkomende markten. De waarde van de export ligt op EUR 21 miljard. Verduurzaming van de Nederlandse maritieme maakketen heeft dan ook wereldwijd impact.

Boskalis heeft in het voorjaar van 2015 het initiatief genomen om samen met het Maritieme Cluster van MVO Nederland een project te starten dat zich richt op een duurzame inkoopmethode met één keurmerk c.q. gedragscode voor de Nederlandse maritieme sector. Op deze wijze ontstaat voor alle partijen eenduidigheid ten aanzien van duurzaamheidsverwachtingen en proces-implementatie. Dit leidt tot kostenbesparing, toegang tot duurzaamheidsmethodieken voor het midden- en kleinbedrijf en een concrete drijfveer tot verduurzaming van producten, diensten en processen voor maritieme leveranciers wereldwijd. Bij het project zijn gerenommeerde partijen vanuit de gehele maritieme sector betrokken: scheepsbouwers, (onder)aannemers, reders, installateurs en werven uit de maritieme- en offshore industrieën evenals de eindklant (o.a. verladers).

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag