Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Over dit verslag

Doel en proces van verslaglegging

Sinds 2009 brengen wij een Corporate Social Responsibility (CSR)-verslag uit. Met dit CSR-verslag leggen wij aan al onze stakeholders verantwoording af over ons CSR-beleid. We hebben in 2015 een materialiteitsanalyse uitgevoerd, waarbij de input van onze belangrijkste stakeholders is meegenomen. De materialiteitsanalyse heeft inzichtelijk gemaakt welke (sub)thema’s voor ons en onze stakeholders materieel zijn en heeft ons in staat gesteld focus aan te brengen in onze CSR- strategie. De CSR-verslag legging hebben we daarop verder aangescherpt en gestructureerd rond de materiële (sub)thema’s.

Een multidisciplinair CSR-team stelt het verslag samen, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. We hanteren een trapsgewijze consolidatie die begint bij de projecten en lokale kantoororganisaties, via de relevante business units en stafafdelingen tot en met de geconsolideerde groepsrapportage. Uitgangspunt is een kwartaalrapportage die aan de hand van onze CSR-Reporting Manual plaatsvindt en door de afdeling Group Accounting & Reporting wordt bewaakt. In 2015 zijn er tevens een aantal interne audits uitgevoerd. Het CSR-verslag is door de Raad van Bestuur van Boskalis beoordeeld en is inhoudelijk integraal met de Raad van Commissarissen besproken.

Hybride verslag

Wij rapporteren conform de internationale richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). We treffen voorbereidingen om volgens de GRI G4-richtlijnen te gaan rapporteren. Het verslag over 2015 heeft een hybride vorm en is voor een deel gebaseerd op de GRI G4-richtlijnen met een rapportage gebaseerd op de materialiteitsanalyse en daaruit volgende materiële (sub)thema’s. De key performance indicatoren (KPI’s) in dit verslag worden overeenkomstig versie GRI G3.1 gerapporteerd (zie de GRI-tabel) en zijn door een onafhankelijke partij geverifieerd.

Reikwijdte en afbakening

In dit verslag rapporteren we over Boskalis, inclusief de activiteiten van deelnemingen waarin Boskalis een meerderheidsbelang heeft. Joint ventures, geassocieerde deelnemingen en andere bedrijven, waarover de groep geen zeggenschap heeft, zijn niet opgenomen in de CSR-gegevens. In 2015 hebben er geen materiële desinvesteringen of acquisities plaatsgevonden. Op de volgende GRI G3.1 KPI’s rapporteren wij partieel, waarbij de focus ligt op de voor ons materiële onderdelen:

  • LA2, we rapporteren het personeelsverloop qua instroom naar leeftijd en qua uitstroom naar leeftijd en reden.

  • LA7, we rapporteren over letseldagen, verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde-sterfgevallen.

  • LA10, we rapporteren het gemiddeld aantal trainingsuren naar werknemerscategorie.

  • LA13, we rapporteren over de samenstelling van onze Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur op basis van geslacht, leeftijdsgroep en nationaliteit.

  • SO1: materiële permanente operaties buiten Nederland zijn beperkt. De meeste activiteiten worden uitgevoerd op projectbasis en zijn daardoor tijdelijk van aard. We rapporteren kwalitatief over de gemeenschapsactiviteiten van deze operaties. Door de permanente aanwezigheid van SMIT Amandla Marine (SAM) in Zuid-Afrika en de doorlopende aard van hun sociaal-economisch ontwikkelingsprogramma, rapporteren we kwantitatief over de gemeenschapsactiviteiten die door hun ontwikkeld worden. Bij SAM is 7% van onze medewerkers werkzaam.

Methoden van schatten, meten en berekenen

We maken gebruik van algemeen aanvaarde protocollen voor het samenstellen, meten en presenteren van informatie, waaronder de technische protocollen van het GRI voor indicatoren die deel uitmaken van de richtlijnen.

HR-data

Op totaalniveau zijn de medewerkers van Anglo Eastern, de bemanning van de Dockwise-schepen, inbegrepen in de rapportage vanwege de substantiële omvang van deze groep. Formeel zijn deze medewerkers echter niet in dienst van een entiteit binnen Boskalis en worden ze niet meegenomen in de gedetailleerde rapportage. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de 2014-gegevens hiervoor aangepast.

CO2-rapportage

Voor de conversie van brandstof naar CO2 worden ISO- en ISM-normen gehanteerd. Voor de conversie van volume naar gewicht wordt ISO-specificatie 8217:2012 aangehouden. De MGO/MDO dichtheidsfactor van 0,845 kg/liter werd door Boskalis in 2010 berekend. Dit was gebaseerd op de gewogen gemiddelde diesel-brandstofmix in dat jaar, met een dichtheid variërend van 0,820 tot 0,890 kg/l. In 2015 hebben we opnieuw de MGO/MDO dichtheidsfactor geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie past Boskalis met ingang van 2015 niet meer een gewogen gemiddelde toe maar wordt uitgegaan van de meest stringente MGO/MDO dichtheidsfactor van 0,890 kg/l. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de 2014-gegevens hiervoor aangescherpt. Voor de conversie van brandstof naar CO2 worden ISO- en ISM-normen gehanteerd:

  • Voor de conversie van volume naar gewicht wordt ISO-specificatie 8217:2012 aangehouden. De volgende soortelijke massa per liter wordt toegepast: – MGO/MDO 0,890kg en HFO 0,991kg.

  • Voor de conversie van MT brandstof naar CO2 wordt de IMO RESOLUTION MEPC.212(63) aangehouden en wordt de volgende omrekenfactor per MT brandstof toegepast: – MGO/MDO 3.206 MT CO2 en HFO 3.114 MT CO2.

Veiligheidsdata

De LTIF (Lost Time Injury Frequency) geeft het aantal ongevallen met verzuim per 200.000 gewerkte uren weer. In het LTIF-overzicht op pagina 79 van dit verslag wordt aangegeven op welke manier dit in de diverse bedrijfsonderdelen is meegenomen. Over 2015 wordt niet alleen op LTIF maar ook op Total Recordable Injury Rates (TRIR) gerapporteerd. Naast de LTI’s is de TRIR opgebouwd uit Medical Treatment Cases en Restricted Work Cases. Door ons te richten op een reductie in alle drie de categorieën vergroten we de kans dat ongevallen met letsel nog verder afnemen.

Er zijn in 2015 geen andere wijzigingen opgetreden in definities en meetmethoden op de gerapporteerde data ten opzichte van de verslaggevingsperiode in 2014.

Benchmarks

De prestaties van onze organisatie kunnen worden vergeleken met toepasselijke benchmarks. Op pagina 19 van dit verslag kunt u meer informatie vinden.

Assurance

Alle KPI’s in dit verslag zijn volgens de ISAE3000-richtlijnen met beperkte zekerheid geverifieerd door een onafhankelijke partij. De controle van de economische KPI’s EC1 en EC3 wordt in de verificatie van het Jaarverslag 2015 meegenomen.

Publicatiedatum

Het CSR-verslag over 2015 is tegelijkertijd met het Jaarverslag over 2015 gepubliceerd op 9 maart 2016 op de corporate website www.boskalis.com.

Contact

Uw suggesties voor verbetering van ons CSR-beleid en onze rapportage daarover stellen we zeker op prijs. We gaan hierover graag de dialoog met u aan. U kunt daartoe contact opnemen met:
Martijn L.D. Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications
Telefoon: 078 6969822
E-mail: csr@boskalis.com
Website: www.boskalis.com/csr

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag