Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

GRI Tabel

In dit verslag rapporteren wij volgens de de GRI-richtlijnen (versie G3.1). In onderstaande tabel staan de GRI-indicatoren waarover wij rapporteren en verwijzingen naar de hoofdstukken en pagina’s, waar deze informatie staat vermeld.

GRI Index

 

hoofdstuk

 

Pagina

Strategie en analyse

1.1 Voorwoord van de CEO

 

Voorwoord van de CEO

 

4 en 5

1.2 Belangrijkste risico’s, kansen en impact in de keten

 

Context CSR-strategie/Onze waardeketen

 

11

     

Organisatieprofiel

2.1 Naam organisatie

 

Context CSR-strategie/ons bedrijfsmodel samengevat

 

8 en 9

2.2 Producten en diensten

 

Context CSR-strategie/ons bedrijfsmodel samengevat

 

8 en 9

2.3 Operationele structuur

 

Context CSR-strategie/ons bedrijfsmodel samengevat

 

8 en 9

2.4 Locatie hoofdkantoor

 

Context CSR-strategie/ons bedrijfsmodel samengevat

 

8 en 9

2.5 Landen van vestiging

 

Context CSR-strategie/ons bedrijfsmodel samengevat

 

8 en 9

2.6 Rechtsvorm

 

Context CSR-strategie/ons bedrijfsmodel samengevat

 

8 en 9

2.7 Markten

 

Context CSR-strategie/ons bedrijfsmodel samengevat

 

8 en 9

2.8 Bedrijfsomvang

 

Context CSR-strategie/ons bedrijfsmodel samengevat

 

8 en 9

2.9 Organisatie veranderingen

 

Onze CSR-strategie/doelstellingen/resultaten

 

18

2.10 Onderscheidingen

 

Zorg voor menselijk kapitaal/veiligheid

 

51

     

Verslagparameters

3.1 Verslagperiode

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.2 Voorgaand verslag

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.3 Verslaggevingscyclus

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.4 Contactperso(o)n(en)

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.5 Proces inhoud verslag

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.6 Afbakening

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.7 Afbakening beperkingen

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.9 Technieken die zijn toegepast op samenstelling indicatoren en
overige informatie in het verslag

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.10 Herformuleringen

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.11 Veranderingen in de verslaglegging

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.12 Standaardonderdelen van de informatievoorziening

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

3.13 Beleid m.b.t. externe verificatie

 

Bijlage/over dit verslag

 

72-73

 

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

    

4.1 Bestuursstructuur

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

4.3 Onafhankelijkheid

 

n.v.t.

  

4.4 Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

4.5 Koppeling vergoeding hoogste bestuurslichaam met prestaties van de organisatie

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat
tegenstrijdige belangen worden vermeden

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

4.7 Proces bepalen kwalificaties en expertise leden hoogste bestuurslichaam

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

4.8 Intern ontwikkelde missie en gedragscodes

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

4.9 Procedures beoordeling duurzaamheidsprestaties door hoogste
bestuurslichaam en frequentie daarvan

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

     

GRI index

    

4.10 Evaluatieproces prestaties hoogste bestuurslichaam

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

4.11 Toelichting toepassing voorzorgsprincipe

 

Onze waardeketen/risico’s en kansen

 

11

4.12 Onderschrijving externe handvesten

 

Invloed op milieu en natuurlijke omgeving/emissies

 

10

4.13 Lidmaatschap verenigingen of organisaties

 

Onze CSR-strategie/materialiteit

 

38

4.14 Lijst van groepen stakeholders

 

Onze CSR-strategie/materialiteit

 

14-16

4.15 Inventarisatie en selectie van stakeholders

 

Onze CSR-strategie/materialiteit

 

14-16

4.16 Toelichting dialoog stakeholders, incl. frequentie

 

Onze CSR-strategie/materialiteit

 

14-16

4.17 Toelichting met stakeholders besproken onderwerpen

 

Onze CSR-strategie/materialiteit

 

14-16

     

Economische indicatoren*

EC 1 Directe economische waarde

 

Context CSR-strategie/ons bedrijfsmodel samengevat/ bijlage over dit verslag

 

9, 72-73

EC 3 Dekking van de verplichtingen i.v.m. het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie

 

Zorg voor menselijk kapitaal/arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden/Bijlage/over dit verslag

 

54, 72-73

     

Milieu indicatoren

    

EN 16 Emissie van broeikasgassen

 

Invloed op milieu en natuurlijke omgeving/emissies

 

54, 72-73

     

Sociale indicatoren

LA 1 Profiel personeelsbestand

 

Zorg voor menselijk kapitaal/diversiteit, Bijlage/ HR gegevens

 

57, 76-77

LA 2 Netto werkgelegenheid

 

Bijlage/HR gegevens

 

76-77

LA 4 Percentage medewerkers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

Bijlage/HR gegevens

 

76

LA 7 Ongelukken, ziekte en uitval

 

Bijlage/SHE Q gegevens

 

79

LA 8 Opleidings-, preventieve- en risicobeheersingsprogramma’s i.v.m. ernstige ziekten

 

Zorg voor menselijk kapitaal/arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

 

54

LA 10 Aantal opleidingsuren per werknemerscategorie

 

Bijlage/HR gegevens

 

76

LA 11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren

 

Zorg voor menselijk kapitaal/talentmanagement

 

52-53

LA 12 Werknemers met prestatie en loopbaangesprekken

 

Zorg voor menselijk kapitaal/talentmanagement

 

53

LA 13 Man-vrouw samenstelling van bestuurslichamen

 

Goed zakelijk gedrag/corporate governance

 

69

SO 1 Programma’s die de impact op gemeenschappen bepalen/beheren, waaronder vestiging, activiteiten & vertrek

 

Invloed op lokale gemeenschappen/invloed van onze activitieiten/maatschappelijke investeringsprogramma’s

 

25, 27-29

     

Mensenrechten indicatoren

HR2 Percentage leveranciers dat getoetst is op naleving van de mensenrechten

 

Goed zakelijk gedrag/ketenbeheer

 

66-67

     
 
     

    *Voor meer informatie over de economische indicatoren verwijzen wij naar ons Jaarverslag 2015, pagina’s 32-61 en 63-138

    Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag