Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Vertificatie verklaring

Ter attentie van de Stakeholders van Royal Boskalis Westminster N.V.

Doelstellingen

Bureau Veritas Certification is door Royal Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) verzocht om een onafhankelijke verificatie uit te voeren van geselecteerde prestatie indicatoren die zijn opge nomen in zijn CSR verslag 2015 (het Verslag). De doelstelling van de verificatie is om Boskalis en zijn stakeholders te voorzien van verzekering inzake de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gerapporteerde informatie en data. De opdracht werd uitgevoerd door een multidisciplinair team waar-onder assurance specialisten met kennis van niet-financiële data.

Scope

De scope van onze verificatie opdracht had betrekking op de rapportage van prestaties door Boskalis in relatie tot de navolgende geselecteerde indicatoren: EN16, LA1, LA2, LA4, LA7, LA8, LA10, LA11, LA12, LA13, SO1 en HR2, volgens de criteria die zijn opgesteld in de Global Reporting Initiative (GRI) 3.1 richtlijnen. De rapportage boundary (begrenzing) voor de geselecteerde prestatie indicatoren heeft betrekking op de wereldwijde activi teiten van Boskalis. De rapportageperiode heeft betrekking op 1 januari tot en met 31 december 2015. De scope van de verificatie-activiteiten omvatte louter kwantitatieve prestatiedata, andere informatie die is opgenomen in het CSR Verslag werd niet geverifieerd.

Verantwoordelijkheden van Boskalis en Bureau Veritas

De verzameling, calculatie en rapportage van de data is een verantwoordelijkheid die uitsluitend ligt bij Boskalis. Gezien de aard van zijn activiteiten en rekening houdend met materialiteit, heeft Boskalis besloten om gedeeltelijk te rapporteren over bepaalde indicatoren (zie hoofdstuk ‘Over dit verslag’, pagina 72, voor meer details). De verantwoordelijkheid van Bureau Veritas ligt in het verstrekken van onafhankelijke verzekering aan stakeholders met betrekking tot de nauwkeurigheid en betrouw baarheid van de geselecteerde prestatie indicatoren, alsmede een algemeen oordeel tot uitdrukking te brengen in relatie tot de scope van de opdracht zoals omschreven in deze verklaring.

Methodologie

Bureau Veritas heeft de navolgende activiteiten ondernomen:

  • interviews met relevante medewerkers belast met specifieke verantwoordelijkheden ten aanzien van de collectie en het beheer van informatie met betrekking tot de geselecteerde prestatie indicatoren;

  • beoordeling van acceptatie en consistente toepassing van de rapportage criteria;

  • controle op de systemen en processen voor het verzamelen en samenvoegen van data met betrekking tot de prestatie indicatoren zoals weergegeven in het CSR verslag;

  • verificatie van het begrip en de toepassing van de rapportage criteria en verificatie, op basis van testen, van calculaties en afstemming met ondersteunende documenten;

  • uitvoering van analytische procedures en gedetailleerde checks op geselecteerde datasets.

Een beperkte vorm van zekerheid is nagestreefd in overeen stemming met de eisen van de ‘International Standard on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (‘ISAE 3000’)’ die is opgenomen in het interne protocol van Bureau Veritas voor verificatie van duurzaamheidsverslagen.

Beperkingen en uitsluitingen

Op deze verklaring dient niet te worden afgegaan om mogelijke fouten, omissies of onjuiste weergaven vast te stellen. De scope van verificatie omvatte geen informatie die betrekking heeft op activiteiten buiten de vastgestelde rapportageperiode, verklaringen van een beschrijvende of interpretatieve aard of in relatie tot meningen, overtuigingen, ambities of verplichtingen inzake toekomstig te ondernemen acties.

Onze conclusie

Op basis van de verificatie die we hebben uitgevoerd en het getoonde bewijsmateriaal met betrekking tot bovengenoemde scope is er niets onder onze aandacht gekomen waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat feitelijke informatie, prestatie informatie en data zoals opgenomen in het CSR Verslag onjuist zijn weergegeven in relatie tot de geselecteerde prestatie indicatoren.

Verklaring van onafhankelijkheid, integriteit en competentie

Bureau Veritas is een onafhankelijke zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in kwaliteit, milieu, gezondheid & veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en beschikt over een bedrijfsgeschiedenis van meer dan 185 jaar. Haar assurance team beschikt over uitgebreide ervaring in de uitvoering van verificatie van informatie, systemen en processen in relatie tot milieu-, maatschappelijke-, ethische-, en gezondheids- en veiligheidsaspecten

Bureau Veritas bedient zich van een gecertificeerd1 Kwaliteit Manage-ment Systeem dat voldoet aan de eisen van ISO 9001:2008 en onderhoudt dientengevolge een uitgebreid systeem van kwaliteits-controle met inbegrip van gedocumenteerd beleid en procedures met betrekking tot naleving van ethische vereisten, professionele normen en van toepassing zijnde wettelijke en regulatorische eisen.

Het assurance team dat werd ingezet voor deze verificatie is niet betrokken bij andere werkzaamheden van Bureau Veritas bij Boskalis. Bureau Veritas heeft een Code of Ethics geïmplementeerd die beantwoordt aan de eisen van de International Federation of Inspections Agencies (IFIA)2, en past deze toe in al haar activiteiten om zeker te stellen dat haar medewerkers integriteit, objectiviteit, professionele competentie en zorg onderhouden in hun dagelijkse werkzaamheden naast vertrouwelijkheid, professioneel gedrag en hoge ethische normen en waarden.

Bureau Veritas Inspection & CertifcationThe Netherlands B.V.Amersfoort, 8 Maart 2016 1 Registratiecertificaat FS 34143 uitgegeven door BSI Assurance UK Limited 2 International Federation of Inspection Agencies – Compliance Code – Third Edition.

1 Registratiecertificaat FS 34143 uitgegeven door BSI Assurance UK Limited
2 International Federation of Inspection Agencies – Compliance Code – Third Edition

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag