Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Zoekresultaten

34 artikelen gevonden

Financiële gang van zaken

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over 2015 een nettowinst behaald van EUR 440 miljoen (2014: EUR 490 miljoen).

Lees verder

Operationele en financiële ontwikkelingen

Boskalis heeft in de loop van 2015 zijn belang in Fugro N.V. uitgebreid van 19,9% per ultimo 2014 tot 28,6% ultimo 2015.

Lees verder

Dredging & Inland Infra

Aanleg, onderhoud en verdiepen van havens en vaarwegen, landaanwinning, kust- en rivieroeverbescherming, rotsfragmentatie onder water en het delven van grondstoffen gebruikmakend van baggertechnieken.

Lees verder

Offshore Energy

Offshore bagger- en steenstortwerken, zwaar transport, hijswerk en installatie, duik- en ROV-diensten ten behoeve van de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en ontmanteling van olie- en LNG-import/exportfaciliteiten, offshore platforms, pijpleidingen en

Lees verder

Towage & Salvage

Towage: sleepdiensten en af- en ontmeren van zeeschepen in havens en bij offshore terminals, beheer en onderhoud boven en onder de waterlijn van onshore en offshore olie- en gasterminals en aanverwante maritieme en managementdiensten.

Lees verder

Holding en Eliminaties

Niet-toegewezen activiteiten hoofdkantoor.

Lees verder

Overige financiële informatie

In 2015 bedraagt het totaal aan afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen EUR 321,9 miljoen. Exclusief de impairmentlast op Fugro bedroeg deze EUR 293,1 miljoen (2014: EUR 293,5 miljoen).

Lees verder

Overige ontwikkelingen

Medio december 2014 is een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met KOTUG International B.V. (KOTUG) om de Europese havensleepdiensten gezamenlijk voort te zetten in een 50/50 joint venture.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid is voor Boskalis een license to operate en heeft de hoogste prioriteit in een omgeving en met werkzaamheden die een relatief hoog risicoprofiel hebben.

Lees verder

Kwaliteitsmanagement

Gedurende 2015 is door een integraal managementteam met vertegenwoordigers uit de divisies gewerkt aan een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem.

Lees verder

Personeel en Organisatie

De interne verhuizing als gevolg van de nieuwe divisiestructuur is in 2015 afgerond.

Lees verder

Vlootontwikkelingen

Met de implementatie van de divisiestructuur begin 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Dredging en Offshore vloot ondergebracht in de respectievelijke divisies.

Lees verder

Onderzoek en ontwikkeling

Blijven innoveren is cruciaal voor de toekomst van Boskalis.

Lees verder

ICT

In 2015 heeft de ontwikkeling van het nieuwe ERP­-systeem voor Boskalis goede vorderingen gemaakt, nadat in 2014 de processen van de verschillende bedrijfsonderdelen in kaart zijn gebracht.

Lees verder

Corporate Social Responsibility

We leggen in ons CSR-verslag verantwoording af over onze niet ­financiële prestaties, die materieel en relevant zijn, voortvloeiend uit onze strategie en kernactiviteiten.

Lees verder

Strategie en Business Drivers

Boskalis richt zich met zijn strategie op de kansen en uitdagingen waar de onderneming zich voor gesteld ziet. Die strategie is gebaseerd op twee pijlers: Focus en Strengthen & Rationalize.

Lees verder

Strategische en marktrisicos’s

De markten van Boskalis zijn heterogeen en ontwikkelen zich vaak verschillend.

Lees verder

Operationele risico’s

De operationele risico’s van Boskalis zijn divers van aard, met name omdat de groep binnen de drie divisies verschillende typen activiteiten uitvoert, verspreid over de gehele wereld.

Lees verder

Financiële risico’s

Bij het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten loopt Boskalis verschillende soorten niet­operationele, financiële risico’s. In dit gedeelte worden de belangrijkste daarvan beschreven.

Lees verder

Politieke en kredietrisico’s

Hiertoe behoren risico’s met betrekking tot onrust of ontwrichting als gevolg van politieke ontwikkelingen en geweld, alsmede wanbetaling door opdrachtgevers.

Lees verder

Liquiditeits- en financieringsrisico’s

Zoals gebruikelijk voor een contractor, staan ook bij Boskalis grote bedragen uit in de vorm van garanties van banken en verzekerings­maatschappijen, voornamelijk ten gunste van opdrachtgevers.

Lees verder

Valutarisico’s

De functionele valuta van Boskalis is de euro.

Lees verder

Belastingrisico’s

Door de (steeds veranderende) mix van project- en operationele resultaten in een veelheid van landen en entiteiten, worden diverse soorten belastingen, zoals winstbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en importheffingen, vastgesteld en vervolgens

Lees verder

Renterisico’s

Wij hebben ons risico op renteschommelingen beperkt door vaste rentetarieven overeen te komen voor het grootste deel van onze langlopende verplichtingen, hoofdzakelijk door het gebruikmaken van renteswaparrangementen.

Lees verder

Brandstofprijzenrisico’s

Voor een substantieel deel van zijn activiteiten loopt Boskalis een risico als gevolg van veranderingen van brandstofprijzen. Brandstofkosten worden op verschillende manieren afgedekt.

Lees verder

Derivaten

Financiële derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het afdekken van onderliggende valuta-­, brandstofkosten-­ of andere risico’s, indien er sprake is van een onderliggende fysieke transactie.

Lees verder

Overige risico’s

Als internationale maritieme dienstverlener is Boskalis actief in tal van landen, waarbij sprake is van een grote hoeveelheid aan en verscheidenheid van wet-­ en regelgeving.

Lees verder

Intern risicobeheer- en controlesystemen

De interne risicobeheer-­ en controlesystemen van Boskalis zijn gebaseerd op de principes van een effectieve beheersing op verschillende niveaus in de organisatie en worden toegesneden op de dagelijkse werkomgeving waarin de onderneming wereldwijd

Lees verder

Risico’s ten aanzien van de financiële verslaglegging

De financiële rapportage van Boskalis is opgezet binnen een strak kader van budgettering, verslaggeving en prognoses. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rapportages voor intern en extern gebruik.

Lees verder

Evaluatie risicomanagement en interne beheersystemen

Om de snelle groei die Boskalis de laatste jaren heeft doorgemaakt te faciliteren zijn belangrijke organisatorische aanpassingen doorgevoerd, waaronder de inrichting van een divisiestructuur.

Lees verder

Corporate Governance

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn samen verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van onze stakeholders.

Lees verder

Vooruitzichten

Het algemene marktbeeld zal voor de komende periode in het teken staan van lagere werkvolumes en druk op de bezetting en marges. Bij Dredging & Inland Infra ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico’s.

Lees verder

Innovatieve wrakopruiming Baltic Ace

Met het verwijderen van 456.000 liter zware olie voltooide SMIT Salvage in 2014 de eerste fase van de berging van het autotransportschip Baltic Ace. In 2015 volgde fase 2, de wrak-opruiming en de gecontroleerde ontmanteling van het wrak en de lading.

Lees verder

Marker wadden: baanbrekend ecologisch ontwerp voor natuurherstel

In maart 2016 start Boskalis met fase 1 van de aanleg van één van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa: de Marker Wadden.

Lees verder