Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Boskalis jaarverslagen 2012

Geconsolideerde balans

    

31-dec

 

31-dec

(in duizenden EUR)

 

Toelichting

 

2015

 

2014

       

Vaste activa

      

Immateriële activa

 

[14]

 

533.280

 

517.668

Materiële vaste activa

 

[15]

 

2.784.889

 

2.743.888

Joint ventures en geassocieerde deelnemingen

 

[16]

 

1.192.773

 

775.467

Overige financiële activa

 

[17]

 

5.915

 

299.026

Afgeleide financiële instrumenten

 

[27]

 

50.779

 

3.013

Uitgestelde belastingvorderingen

 

[13]

 

12.020

 

19.187

    

4.579.656

 

4.358.249

Vlottende activa

      

Voorraden

 

[18]

 

82.610

 

103.076

Te vorderen van opdrachtgevers

 

[19]

 

182.302

 

167.494

Debiteuren en overige vorderingen

 

[20]

 

727.567

 

631.997

Afgeleide financiële instrumenten

 

[27]

 

5.155

 

6.316

Te vorderen winstbelastingen

 

[12]

 

9.893

 

11.558

Liquide middelen

 

[21]

 

793.720

 

395.952

Activa af te stoten activagroep

 

[5]

 

224.444

 

237.985

    

2.025.691

 

1.554.378

       

Totaal activa

   

6.605.347

 

5.912.627

       

Groepsvermogen

      

Geplaatst kapitaal

 

[22]

 

100.501

 

98.350

Agioreserve

 

[22]

 

535.807

 

537.245

Overige reserves

 

[22]

 

621.775

 

422.744

Reserve ingehouden winsten

 

[22]

 

2.456.230

 

2.093.598

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders

   

3.714.313

 

3.151.937

Minderheidsbelangen

   

7.593

 

7.877

Totaal groepsvermogen

 

[22]

 

3.721.906

 

3.159.814

       

Langlopende schulden en voorzieningen

      

Leningen en overige financieringsverplichtingen

 

[23]

 

914.234

 

822.817

Verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

 

[24]

 

43.703

 

76.060

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

[13]

 

26.005

 

26.074

Voorzieningen

 

[25]

 

23.775

 

28.591

Afgeleide financiële instrumenten

 

[27]

 

1.147

 

7.684

    

1.008.864

 

961.226

       

Kortlopende schulden en voorzieningen

      

Verschuldigd aan opdrachtgevers

 

[19]

 

320.977

 

283.733

Leningen en overige financieringsverplichtingen

 

[23]

 

18.127

 

78.123

Rekening-courantkredieten banken

 

[21]

 

30.603

 

2.371

Te betalen winstbelastingen

 

[12]

 

182.886

 

195.162

Crediteuren en overige schulden

 

[26]

 

1.264.099

 

1.160.581

Voorzieningen

 

[25]

 

7.033

 

3.776

Afgeleide financiële instrumenten

 

[27]

 

13.720

 

13.595

Verplichtingen at te stoten activagroep

 

[5]

 

37.132

 

54.246

    

1.874.577

 

1.791.587

       

Totaal schulden

   

2.883.441

 

2.752.813

       

Totaal groepsvermogen en schulden

   

6.605.347

 

5.912.627

    Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag